Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Jaarverslag

Jaarverslag 2016-2017

Download

Onderwijs

Academische Kalender

Naar aanleiding van de nota van de Werkgroep Alternatieve academische kalender d.d. 17 oktober 2016 in opdracht van de Onderwijsraad, is de Gentse Studentenraad gevraagd geweest een standpunt m.b.t. deze nota uit te schrijven. Dit standpunt wenst voornamelijk de bezorgdheden dewelke leven bij de studenten, te verduidelijken alsook welke voor- en nadelen de studenten zien in de nota. Een grondige evaluatie van de huidige indeling van de academische kalender heeft plaatsgevonden en deze is afgewogen tegen de voorstellen van de Werkgroep. De Gentse Studentenraad is van mening dat een wijziging van de indeling van de academische kalender zich niet opdringt. De Gentse Studentenraad is echter wel bereid om actief mee te denken over andere voorstellen gedaan in de nota te verbetering van het onderwijs aan de UGent in het voordeel van de studenten.

Download

Academische Kalender 2

De Gentse Studentenraad wenst in de eerste plaats te benadrukken dat een wijziging van de herindeling van de academische kalender geen prioriteit is voor haar of voor haar studenten. Er zijn voor studenten belangrijkere onderwerpen die de aandacht van de instelling verdienen, o.m. flexibilisering, onderwijskwaliteitszorg en het nieuwe model ... Daarenboven is het voor de Gentse Studentenraad noodzakelijk om te beklemtonen dat uniformiteit zo veel als mogelijk voorop dient te staan: zowel tussen de verschillende hogeronderwijs- instellingen als binnen de verschillende instellingen en tussen de verschillende opleidingsjaren.

Bij elke herindeling van de academische kalender, dient er eveneens steeds rekening te worden gehouden met de academische kalenders van buitenlandse instellingen maar ook met deze van Franstalige zusteruniversiteiten. Een verdere afwijking van bestaande buitenlandse systemen moet worden vermeden zodat de Universiteit Gent internationaal niet geïsoleerd wordt.

Dit standpunt vervangt niet het eerdere standpunt van de Gentse Studentenraad d.d. 13 december 2016.

Download

Nota studiekosten

Naar aanleiding van de resultaten van enquête over onderfinanciering, besloten de beleidsdomeinen Sociaal en Onderwijs van de Gentse Studentenraad de handen in elkaar te slaan. In het belang van de studenten en de toegankelijkheid van het onderwijs, is het noodzakelijk dat er enerzijds duidelijk gecommuniceerd wordt over de studiekosten en anderzijds dat deze kosten niet ontsporen.

Gelet op het document Boekenprijzen aan de UGent: een inleidende studie (goedgekeurd door de Algemene Vergadering d.d. 11 mei 2016, voorgelegd aan de Onderwijsraad d.d. 17 mei 2016) en de resultaten van de enquête wordt de Onderwijsraad gevraagd kennis te nemen van deze nota en de voorstellen in deze nota te implementeren.

In het bijzonder wenst de Gentse Studentenraad de aandacht van de Onderwijsdirecteuren te vestigen op het belang van de uitvoering in de verschillende faculteiten.

Download

Nota verhoging inschrijvingsgelden post-initiële opleidingen

De Gentse Studentenraad wenst zich via deze nota, bestemd voor het Bestuurscollege, uit te spreken tegen de verhoging van het inschrijvingsgeld zoals die momenteel op tafel ligt voor volgende master-na-masteropleidingen: – Faculteit Letteren en Wijsbegeerte • MA Meertalige Bedrijfscommunicatie – Faculteit Economie en Bedrijfskunde • MSc Banking and Finance • MSc Marketing Analysis Verder steunt de Gentse Studentenraad de vraag van de opleiding MSc Conflict and Development van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen ter bevriezing van het inschrijvingsgeld gedurende één academiejaar. In dit jaar moet het dossier tot indaling tot een Engelstalige master-na-bacheloropleiding uitgewerkt worden voor de Commissie Hoger Onderwijs.

Download

Sociaal

FossilFree

Naar aanleiding van de petitie die opgestart werd door UGent 1010 rond ethisch en duurzaam investeren wil de Gentse Studentenraad haar standpunt hierover verduidelijken. De Universiteit Gent investeert momenteel nog in beperkte mate in fossiele brandstofbedrijven. De Gentse Studentenraad acht dit echter niet correct voor de UGent als duurzame instantie en meent dat de universiteit hier een voorbeeldfunctie kan innemen. Dit standpunt ligt dan ook in lijn met de aanbevelingen rond duurzaamheid van het U4-netwerk waar de Universiteit Gent deel van uitmaakt. U4 stelt zelf namelijk voor om te desinvesteren in niet-duurzame producten en bedrijven, en benadrukt het belang van transparantie hierrond. Tenslotte zijn er ook enkele bemerkingen rond onethische onderzoeken in samenwerking met externe bedrijven.

Download

E-purse

Sinds 2 februari 2015 is het mogelijk om in de studentenresto’s te betalen via e-purse. Het gebruik van e-purse biedt vele voordelen voor zowel de gebruiker als de universiteit. Zo is er een vluggere afhandeling van de transacties en een daling van administratieve kosten door de vermindering van de geldstromen. Helaas merken we dat slechts een beperkt aantal studenten gebruik maakt van het systeem ondanks een recente promotiecampagne.

De Gentse Studentenraad raadt de universiteit aan om voor het betalen in studentenresto’s het e-purse systeem te verlaten. Indien ze dat omwille van technische of financiële redenen niet kan doen, wenst de Gentse Studentenraad het systeem te optmaliseren.

Download

Gender en Diversiteit

Bij de recente Women’s Strike van 8 maart werd nogmaals duidelijk dat er aan de Universiteit Gent nog steeds sprake is van een diepe genderkloof. Vrouwen hebben het moeilijker dan mannen in hun academische carrière. De Gentse Studentenraad wil daarom dan ook heel gericht enkele oplossingen voorleggen.

Op vlak van diversiteit kan de Universiteit eveneens nog een extra inspanning doen. De instroom vanuit het secundair onderwijs is te weinig divers, slechts 6% van de nieuw ingeschreven studen- ten is van niet-Europese afkomst. Van alle studenten aan de UGent heeft 15% een vooropleiding anders dan het ASO. Het is dan ook duidelijk dat er voldoende aandacht moet besteed worden aan alle verschillende aspecten van de drempel om verder te studeren, waaronder het financiële kostenplaatje van verder studeren. Er is ook een ondervertegenwoordiging van studenten met een migratieachtergrond en studenten met een functiebeperking.

De Gentse Studentenraad wil inzetten op bewustmaking rond genderongelijkheid en een duurzaam draagvlak creëren, concrete voorstellen doen voor een meer diverse instroom van studenten vanuit het secundair onderwijs, meer inzetten op de taalbegeleiding van de studenten en het uitbreiden van het mentorsysteem dat voorlopig slechts in 8 faculteiten mogelijk is. Verder is er nood aan een evaluatie van de facultaire diversiteitsteams die opgericht werden in 2014, gekaderd binnen project Facultaire Verankering van het diversiteitsbeleid, binnen de doelstellingen van het Strategisch Plan van de UGent. Er werd hiervoor samengezeten met de beleidscel Diversiteit en Gender van UGent.

Download

Dossier Onderfinanciering

Naar aanleiding van de problematiek op vlak van onderwijsfinanciering startte de Gentse Studentenraad een onderzoek naar de mogelijke onderfinanciering van het hoger onderwijs. Uit contact met studentenvertegenwoordigers bleek immers dat de instelling waar zij aan verbonden waren vaak voor keuzes stond. Om dit probleem te kunnen aanpakken moet dit echter eerst geïdentificeerd en gekwantificeerd worden. Daarom werd een dossier geopend rond financiering. De voornaamste doelstelling van dit dossier is de verkregen resultaten op een objectieve manier weer te geven. De probleemstelling die wordt gekwantificeerd is tweeledig. Ten eerste worden de door de Vlaamse overheid getroffen maatregelen onder de loep genomen. Hierbij wordt vooral de vraag gesteld of deze maatregelen eventueel tot onderfinanciering kunnen leiden in het huidige financieringsmodel. Ten tweede wordt nagegaan wat het effect is van deze maatregelen op het hoger onderwijs en op diens toegankelijkheid. Om relevante gegevens te verzamelen, werden enquêtes uitgestuurd naar zowel Vlaamse middelbare scholieren en studenten. Aansluitend hierop werden gesprekken gevoerd met vicerector Freddy Mortier en de onderwijsdirecteurs en decanen van de faculteiten van de Universiteit Gent. Resultaten en inzichten uit deze enquêtes en gesprekken werden samengebracht met informatie uit bestaande literatuur en rapporten.

Download

Intern

Behoorlijk Bestuur

Met dit standpunt wenst de Gentse Studentenraad haar principes m.b.t. behoorlijk bestuur te herbevestigen. Volgend op de versterkte scheiding tussen de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur in de nieuwe versie van de statuten, worden in dit standpunt volgende twee zaken besproken: belangenvermenging en informeel overleg. Dit standpunt werd opgesteld op basis van de discussie in de Werkgroep Intern d.d. 27 maart 2017.

Download

Dossier Studentenparticipatie

Dit academiejaar, 2016 - 2017, is er vanuit de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) sterk werk gemaakt om studentenparticipatie een stimulans te geven en deze verder te faciliteren. Zo is er onder leiding van Frédéric Piccavet - oud-vicevoorzitter Gentse Studentenraad - binnen de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) een werkgroep opgericht om deze problematiek aan te pakken. Met input van verschillende Vlaamse stuvers, onderwijsexperts, vertegenwoordigers van hoger onderwijsinstellingen etc. werd een advies geschreven om actuele problemen in kaart te brengen en een eerste aanzet te doen om mogelijke oplossingen aan te reiken.

Op lokaal niveau zijn we als Gentse Studentenraad absoluut ook niet blijven stilzitten en is er werk van gemaakt om een analyse op te stellen van de huidige stand van zaken van studentenparticipatie en –vertegenwoordiging. Elke hoger onderwijsinstelling en studentenraad heeft zijn eigen context en werking, zo ook voor ons. Het advies dat door de Vlor is geschreven en dit dossier van de Gentse Studentenraad zijn nauw aan elkaar verbonden in bepaalde opzichten, aangezien Lorenzo Ego - huidig bestuurder Extern – actief meegeschreven heeft aan het advies van de Vlor en d.m.v. dit dossier een vertaling naar het lokale niveau probeert te maken.

Het dossier bevat de meest belangrijke en relevante inzichten die naar voren zijn gekomen bij het uitschrijven van het advies van de Vlor, discussies in verschillende werkgroepen ‘Intern’ o.l.v. Jasmijn Dobbeleers - huidig bestuurder Intern - en onderzoek uitgevoerd door Marie Desrousseaux en Richard de Hoop, beide stafmedewerkers.

Download

Extern

Vluchtelingenbeleid Universitaire Taalcursussen

Onze samenleving staat sinds enkele jaren meer en meer onder druk om gepaste opvang te voorzien voor de toestroom van vluchtelingen. Zo hebben er van januari tot en met september 2016 in totaal 950.000 mensen een asielaanvraag ingediend in één van de 28 landen van de Europese Unie. In ons land zijn er 3.385 asielaanvragen ingediend van juli tot en met september 2016, wat een stijging van 29% is in vergelijking met het kwartaal voordien. De meeste asielaanvragen in België komen van Syrische vluchtelingen (15%), gevolgd door Afghaanse aanvragen (9%) en Somalische (6%).

Als Gentse Studentenraad zien we het ook als onze rol om meer aandacht te vragen voor (hoger) onderwijs in het vluchtelingenbeleid. Het lijkt er niet op dat in de nabije toekomst de vluchtelingenstroom zal ophouden te bestaan. Daarbij is het belangrijk dat vluchtelingen een zinvolle toekomst kunnen uitbouwen. Behalve integratie op de arbeidsmarkt, kan dat ook door hen een educatief perspectief te geven. Via onderwijs en vorming kunnen vluchtelingen immers integreren of hun verworven competenties later inzetten bij de heropbouw van hun vaderland.

Volgens de definitie van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951 is een vluchteling iemand die vervolging te vrezen heeft vanwege zijn ras, godsdienst of politieke overtuiging, of omdat hij/zij tot een bepaalde sociale groep behoort of een bepaalde nationaliteit heeft. In het kader van de standpunt begrijpt de Gentse Studentenraad de gehanteerde benaming ‘vluchtelingen’ zowel erkende vluchtelingen als personen met het statuut van subsidiair beschermde.

Download

Dossier Zuid-Korea

Dit dossier behandelt de stand van zaken over de werking van de internationale campus van de UGent - Ghent University Global Campus (GUGC) -, en meer specifiek over hoe studentenparticipatie daar verloopt en bevonden wordt. De opzet is om een overzicht te krijgen voor de ‘thuiscampus’ (home campus) en analyseren hoe wij als Gentse Studentenraad kunnen meehelpen om van deze campus een succesverhaal te maken én de rechten van de studenten daar mee te helpen verdedigen en hen helpen als daar vraag naar is.

Lorenzo Ego en Lennert Noppe - respectievelijk beleidsverantwoordelijke internationalisering en centrale studentenvertegenwoordiger in het Bestuurscollege - hebben beide in het 2e semester van huidig academiejaar 2016 - 2017 een locatiebezoek ondernomen. Zo kon men ter plekke een idee opdoen van het dagdagelijkse leven op de campus. Vanuit de verschillende gesprekken met studenten(vertegenwoordigers), professoren, administratief personeel en bestuurders is er veel input naar voren gekomen die mogelijke bijsturingen aanreikt omtrent verscheidene aspecten verbonden aan GUGC.

Download