Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Onderwijs

Conclusierapport Lesopnames

De enquête Lesopnames van de Gentse Studentenraad peilde naar hoe en hoe vaak studenten lesopnames momenteel al gebruiken, welke neveneffecten lesopnames hebben op de leservaring, welke technische problemen ermee gepaard gaan, voor welke specifieke lessen en studenten lesopnames het nuttigst zijn en hoe dit in verhouding staat met andere soorten lesondersteunend videomateriaal. De enquête werd door 7220 studenten, ofwel 16,22% van alle studenten van de UGent, ingevuld.

n dit document worden de, voor de Gentse Studentenraad, belangrijkste resultaten en conclusies gepresenteerd, samen met enkele concrete aanbevelingen voor een pedagogisch kader rond lesopnames. Deze conclusies werden samengesteld uit de resultaten van de enquête en adviezen van de Algemene Vergadering en Werkgroep Onderwijs van de Gentse Studentenraad en verschillende facultaire studentenraden.

Download

Standpunt Actief Leren

De Gentse Studentenraad wenst haar steun uit te spreken voor het project activerend onderwijs, dat het onderwijs aan de Universiteit Gent actiever wil maken, zodat studenten leerstof beter kunnen verwerken en actiever met die leerstof aan de slag gaan. In deze nota werden echter enkele aandachtspunten opgesomd, waar rekening mee gehouden moet worden om activerend onderwijs op een positieve en optimale manier te kunnen realiseren.

Volgende thema’s staan voor de Gentse Studentenraad centraal bij het project ‘Actief leren’ en verdienen bijgevolg bijkomende aandacht tijdens het traject:

  • Feedback voor alle studenten, tijdens het leerproces
  • Werklast voor studenten en onderwijzend personeel
  • Lesmateriaal
  • Faciliteiten voor studenten met een functiebeperking
  • Actief leren in grote groepen
  • Faciliteiten voor studenten met functiebeperking
  • Investeringen in academisch personeel en infrastructuur
Download

Standpunt Learning Analytics & Privacy

De Gentse Studentenraad wenst via dit standpunt, bestemd voor alle actoren in het verhaal omtrent learning analytics en privacy, bezorgdheden van de studenten omtrent het gebruik van learning analytics en de bijkomende bezorgdheden rondom privacy en ethiek in het licht te plaatsen. De studentenraad is positief over het gebruik van learning analytics, maar ziet gevaren indien er niet nauwgezet rekening wordt gehouden met o.a. de bezorgdheden omtrent privacy en het gebruik van learning analytics. We concluderen dat een universiteitsbreed kader voor dit onderwerp noodzakelijk is en doen enkele aanbevelingen over hoe dit het beste kan worden opgesteld. De aanbevelingen werden samengevat in kaders na het hoofdstuk “Learning analytics verzamelen” en na het hoofdstuk “Learning analytics gebruiken” en in de conclusie van dit standpunt.

Download

Standpunt Onderwijsplanning Herbekeken

Op vraag van de Universiteit Gent hield de Gentse Studentenraad enkele brainstormsessies om te bepalen welke zaken studenten zouden willen in een les- en examenroosteringssysteem. Op basis van deze vergaderingen kwam de Gentse Studentenraad tot een lijst principes op basis waarvan dit systeem dient te functioneren. Deze werden geformuleerd zodanig dat het toekomstige roosteringssysteem rekening houdt met de belangen van verschillende groepen studenten.

Download

Standpunt Kwaliteitszorg

In het voorjaar van 2018 werden de peerleerbezoeken, die toen reeds drie jaar liepen, grondig geëvalueerd. Deze evaluatie resulteerde in een voorstel ter aanpassing van dit systeem, dat op het Onderwijskwaliteitsbureau werd gepresenteerd. De Gentse Studentenraad heeft dit voorstel grondig bekeken en formuleert in dit standpunt, in lijn met haar standpunt Kwaliteitszorg uit 2015, enkele reacties.

Download

Standpunt Onderwijstaal

Vreemde talen, en dan voornamelijk Engels, winnen aan belang aan de UGent. Tot nu toe is echter weinig gepeild naar hoe de studenten hier tegenover staan. Als Gentse Studentenraad wensen wij de visie van de studenten omtrent deze veranderingen te formuleren. Met dit standpunt schetsen we de huidige situatie en de meerwaarde van anderstalig onderwijs. Daarnaast wensen we onze bezorgdheden en enkele aanbevelingen hieromtrent mee te geven.

Download

Standpunt Studiegelden

Dit standpunt werd door de Gentse Studentenraad verzonden naar het bestuurscollege naar aanleiding van de werkzaamheden van de werkgroep studiegelden. Daar heerste immers de overtuiging dat een verhoging van de studiegelden voor studenten van buiten de Europese economische ruimte goed zou zijn voor de aantrekkingskracht en het aanzien van de UGent. De Gentse Studentenraad trekt een verhoging ten eerste vanuit economisch oogpunt in vraag. De inkomsten van een verhoging zouden niet of amper opwegen tegenover de verhoogde administratieve kosten, door de vele waivers waar studenten zich vaak op kunnen beroepen. Daarnaast is het de taak van de universiteit om de mythe dat goed onderwijs veel geld kost te ontkrachten, veeleer dan deze mythe realiteit te geven. Tenslotte gelooft de Gentse Studentenraad dat een verdere verhoging van het inschrijvingsgeld voor niet-EER studenten een situatie van feitelijke discriminatie zou impliceren.

Download

Sociaal

Rapport mentaal welbevinden

Rapport van de enquête mentaal welbevinden.

Download

Standpunt Mentaal Welbevinden

Standpunt Mentaal Welbevinden, naar aanleiding van de resultaten van de enquête Mentaal Welbevinden.

Download

Beleidsplan

Beleidsplan

Ieder academiejaar stelt het nieuwe bestuur een beleidsplan op met de onderwerpen die zij komend academiejaar wenst te behandelen of dewelke op de maatschappelijke agenda staan of op deze van het universiteitsbestuur. Dit academiejaar staan o.m. mentaal welbevinden en betere bekendmaking van de Gentse Studentenraad op de agenda.

Download