Stem nu op jouw studentenvertegenwoordigers!

Wie zijn we?

De Gentse Studentenraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. De Algemene Vergadering bestaat uit twintig stemgerechtigde leden (een vertegenwoordiger van elke facultaire studentenraad, de vier rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur, de vier rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Sociale Raad en de studentenvertegenwoordiger in het Bestuurscollege). De Algemene Vergadering duidt jaarlijks een Dagelijks Bestuur aan dat instaat voor de dagelijkse werking. Daarnaast kan de Algemene Vergadering beleidsverantwoordelijken aanstellen. De hele organisatie en werking van de Gentse Studentenraad wordt ondersteund door verschillende jobstudenten, zowel bij inhoudelijke als administratieve taken.

Het Dagelijks Bestuur staat tevens in voor de organisatie van de verschillende werkgroepen. In samenwerking met de medewerkers worden rond verschillende thema's en onderwerpen werkgroepen gepland. Zo zal bv. de bestuurder Onderwijs de Werkgroep Onderwijs organiseren en hier de dossiers omtrent onderwijs bespreken, bediscussiëren en voorbereiden. Hierin worden de bestuurders bijgestaan door een medewerker. Daarenboven worden ad hoc werkgroepen georganiseerd voor bepaalde zaken zoals de begroting, de statuten e.d.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur, onder leiding van een voorzitter, staat in voor de dagelijkse werking van de Gentse Studentenraad en voor de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering. In beginsel is er naast een voorzitter en een ondervoorzitter, een bestuurslid voor onderwijs, sociaal, extern en intern. Het Dagelijks Bestuur wordt bijgestaan door een coördinator en een team inhoudelijke en administratieve medewerkers.

Image
Mattias Niels
Voorzitter
Educatieve Master in de Wetenschappen en Technologie
Image
Andrin Basha
Communicatie
Master Taal- en Letterkunde (Duits-Zweeds)
Image
Féline Schietecatte
Bestuurder Participatie
Manama bedrijfseconomie
Image
Kylian Schalembier
Bestuurder Onderwijs
Master Politieke Wetenschappen (Internationale Politiek)
Image
Maxim Vanden Berghe
Coördinator
Master geschiedenis
Image
Jitse Van Nueten
Bestuurder Digitalisering
Bachelor Bestuurskunde en Publiek Management
Image
Emiel Verbeeren
Bestuurder Externe vertegenwoordiging
Bachelor Experimentele Psychologie
Image
Ruben Scholtis
Bestuurder Externe vertegenwoordiging
Pedagogische wetenschappen: pedagogiek en onderwijskunde

Beleidsverantwoordelijken

Beleidsverantwoordelijken zijn personen die, aangeduid door de Algemene Vergadering, een bepaald en duidelijk omschreven beleid voor de Gentse Studentenraad opvolgen. Beleidsmatig staan de beleidsverantwoordelijken het Dagelijks Bestuur bij, zonder dat zij de bijkomende verplichtingen van een bestuurslid op zich nemen. Ieder lid van de Algemene Vergadering dat zich voor een bepaald beleidsdomein wenst te engageren, kan zich hiervoor kandidaat stellen.

Image
Marte Vanlangenaeker
Beleidsverantwoordelijke cursusmateriaal
Master Bio-Ingenieurswetenschappen (Land, Water en Klimaat)
Image
Ilian Sales Segarra
Beleidsverantwoordelijke Studentencentrum
Master Ingenieurswetenschappen (Architectuur)
Image
Anna Gepts
Beleidsverantwoordelijke duurzaam project
Master Bio-Ingenieurswetenschappen (Land, Water en Klimaat)

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van o.m. het academisch personeel en de studenten. De vier studenten in de Raad van Bestuur worden om de twee jaar rechtstreeks verkozen door alle studenten. De Raad van Bestuur heeft volheid van bevoegdheid en bepaalt de missie en het strategisch beleid van de UGent. De Raad van Bestuur is ook bevoegd voor de begroting van de UGent.

Image
Tibo Roelants
Raad van Bestuur
Master Bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie
Image
Jens Hinderyckx
Raad van Bestuur
Master in de EU studies
Image
Hadewig Claeys
Raad van Bestuur
Master management en beleid in de gezondheidszorg

Sociale Raad

De Sociale Raad heeft tot taak het adviseren van de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege m.b.t. sociale aangelegenheden. Sociale voorzieningen voor studenten (homes, resto’s …) zijn hiervan de meest belangrijke component voor studenten en de Gentse Studentenraad. In de Sociale Raad zetelen naast de vier studenten uit de Raad van Bestuur, nog vier andere verkozen studentenvertegenwoordigers, de studentenbeheerder en een vertegenwoordiger van de vergadering der konventsvoorzitters.

Image
Vince Leeman
Sociale Raad
Politieke Wetenschappen
Image
Jarne Ghijsels
Sociale Raad
Voorbereidingsprogramma gezondheidsbevordering
Image
Eva Monteyne
Sociale Raad
Master bedrijfseconomie fiscaliteit
Image
Anouk Moerman
Sociale Raad
Master Theoretische en Experimentele Psychologie

Bestuurscollege

Het Bestuurscollege is, na de Raad van Bestuur, het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Het beschikt enkel over de bevoegdheden die de Raad van Bestuur haar heeft opgedragen. De bevoegdheden van het bestuurscollege zijn bijzonder ruim gaande van de goedkeuring van de aanstelling van lesgevers tot het goedkeuren van onderwijsinnovatieprojecten. In het bestuurscollege zetelt een student aangeduid door de studentengeleding in de Raad van Bestuur.

Image
Ben De Slagmulder
Bestuurscollege (effectief)
Master in de historische taal- en letterkunde
Image
Finn van Houtte
Bestuurscollege
Master rechten

Onderwijsraad

De Onderwijsraad is het universiteitsbrede orgaan dat aan de andere organen van de UGent (Raad van Bestuur, Bestuurscollege …) adviezen verstrekt inzake onderwijs. Deze adviezen bestrijken een waaier aan onderwerpen gaan van het OER tot onderwijskwaliteitszorg. In dit orgaan zetelen 8 studenten, die worden aangeduid door de Gentse Studentenraad.

Image
Tibo Roelants
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Master Bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie
Image
Melanie Schrijvers
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Bachelor sociologie
Image
Finn van Houtte
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Master rechten
Image
Emiel Verbeeren
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Bachelor Experimentele Psychologie
Image
Xander Thienpont
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Master in chemistry: (bio)organic and polymer chemistry
Image
Jennifer Kwisthout
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Bachelor Biomedische Wetenschappen
Image
Jeroen Verbeeren
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Bachelor geneeskunde
Image
Jitse Van Nueten
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Bachelor Bestuurskunde en Publiek Management

Onderwijskwaliteitsbureau

Het Onderwijskwaliteitsbureau is het gespecialiseerde uitvoerende orgaan dat sinds 2015 instaat voor de opvolging van de kwaliteitszorg aan de UGent. Concreet houdt dit in dat het Onderwijskwaliteitsbureau:

  1. informatie over kwaliteitszorg systematisch verzamelt, analyseert en vertaalt in concrete acties voor opleidingen
  2. de taak overneemt van externe visitatiecommissies en vanuit een helikopterperspectief de kwaliteitscultuur in alle UGent-opleidingen monitort
  3. in de periode 2021-2023 een eenmalige screening zal uitvoeren van de opleidingsmonitors met als doel een helder beeld te bekomen van de aanwezige kwaliteitscultuur en de reële verbetercapaciteit in alle UGent-opleidingen;
  4. voor elke UGent-opleiding een borgingsbesluit zal uitspreken (positief, positief met cruciale aandachtspunten, negatief)
  5. in het kader van publieke verantwoording systematisch informatie publiceert over de onderwijskwaliteit van elke opleiding.
Image
Tibo Roelants
Onderwijskwaliteitsbureau (effectief)
Master Bio-ingenieurswetenschappen: Milieutechnologie
Image
Jitse Van Nueten
Onderwijskwaliteitsbureau (effectief)
Bachelor Bestuurskunde en Publiek Management
Image
Kylian Schalembier
Onderwijskwaliteitsbureau (plaatsvervangend)
Master Politieke Wetenschappen (Internationale Politiek)
Image
Zoé Cruyt
Onderwijskwaliteitsbureau (plaatsvervangend)
Bachelor Biochemie biotechnologie

Medewerkers

Image
Eliane Vandamme
Medewerker Inhoudelijke Dossiers
Pedagogische wetenschappen, orthopedagogiek & Disability Studies
Image
Emilia De Graeve
Medewerker Inhoudelijke Dossiers
Master Experimentele en theoretische psychologie
Image
Marie Vanhuylenbrouck
Medewerker Logistiek
Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling
Image
Aron Vanhaeverbeke
Medewerker Participatie
Biomedische Wetenschappen
Image
Maaike Meijer
Medewerker Financiën
Bachelor diergeneeskunde
Image
Ben De Slagmulder
Administratief Medewerker
Master in de historische taal- en letterkunde
Image
Teodora Oita
Medewerker Design & Communicatie
Master Communicatiewetenschappen (Film- en Televisiestudies)
Image
Maud Van Ginneken
Medewerker Design & Communicatie
Master Biochemie & Biotechnologie