Stem nu op jouw studentenvertegenwoordigers!

Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Onderwijs

Competenties in het rood - practica op campus

Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering om geen practica meer te laten doorgaan op campus van 31 oktober tot en met 11 november schreef de Gentse Studentenraad een standpunt.

Download

Rapport Onderwijs in code rood

De coronamaatregelen en in het bijzonder de code rood in het onderwijs hebben een grote impact op de studenten. Er zijn meerdere signalen dat de omschakeling niet altijd even eenvoudig is voor studenten en dat er nog verbeterpunten mogelijk zijn. Die suggesties lopen echter sterk uiteen waardoor het moeilijk is om te weten waar de concrete pijnpunten zitten. Om zicht te krijgen op wat precies de grootste struikelblokken zijn voor studenten en om concrete suggesties voor te kunnen stellen, organiseerde de Gentse Studentenraad (GSR) twee enquêtes. Op basis van die enquêtes stelde de GSR dit rapport op dat werd voorgesteld op de Algemene Vergadering van 8 december 2020. In dit document worden de bevindingen weergegeven en worden concrete suggesties opgesteld om de situatie draagbaarder te maken voor studenten.

Download

Rapport Onderwijs in code rood - Stuver versie

De coronamaatregelen en in het bijzonder de code rood in het onderwijs hebben een grote impact op de studenten. Er zijn meerdere signalen dat de omschakeling niet altijd even eenvoudig is voor studenten en dat er nog verbeterpunten mogelijk zijn. Die suggesties lopen echter sterk uiteen waardoor het moeilijk is om te weten waar de concrete pijnpunten zitten. Om zicht te krijgen op wat precies de grootste struikelblokken zijn voor studenten en om concrete suggesties voor te kunnen stellen, organiseerde de Gentse Studentenraad (GSR) twee enquêtes . Op basis van die enquêtes stelde de GSR een rapport op dat werd voorgesteld op de Algemene Vergadering van 8 december 2020. In dat document werden de bevindingen weergegeven en werden concrete suggesties opgesteld om de situatie draagbaarder te maken voor studenten.

Daarnaast stelde de GSR ook dit ingekorte document op. Het gaat om een verkorte en aangepaste versie die een hulp wil zijn voor studentenvertegenwoordigers tijdens onderwijs in code rood. Het vat de belangrijkste bevindingen samen en stelt heel concrete suggesties voor die meegenomen kunnen worden tijdens vergaderingen op facultair of opleidingsniveau.

Download

Report on code red

The Coronavirus measures, in particular the transition to code red in higher education, have a serious impact on the students. There are multiple signals indicating that the switch hasn’t always been easy for the students and that a lot can still be improved. The suggestions, however, vary greatly which makes it hard to uncover the specific sore points. In order to get a clear sight of the biggest stumbling blocks and be able to propose tangible suggestions, the Ghent Student Council (GSR) has conducted two surveys. Based on these surveys, the GSR has drawn up a report and presented it to the General Assembly on the 8th of December 2020. This document contained the findings and recommendations to make the current situation more bearable.

Furthermore, the GSR formulated this shortened document. This version is meant to be a guide voor student representatives while higher education continues in code red. It summarizes the most important findings and gives very concrete suggestions which can be considered in meetings at faculty or study programme level.

Download

Rapport Onderwijs in code rood - Addendum

De Gentse Studentenraad organiseerde een derde bevraging die peilde naar suggesties voor het tweede semester. Op basis daarvan werd deze aanvulling op het code rood rapport geschreven.

Download

Rapport Onderwijs in code rood - Addendum (korte versie)

De Gentse Studentenraad organiseerde een derde bevraging die peilde naar suggesties voor het tweede semester. Op basis daarvan werd deze aanvulling op het code rood rapport geschreven. Dit is de ingekorte, stuver versie.

Download

Verslag enquête lesduur

De laatste twee academiejaren aan de UGent waren op zijn zachtst gezegd bewogen. In die tijd zijn we er ook toe geforceerd om op een andere manier naar ons onderwijs te kijken, en soms voor praktijken te kiezen die we eerder onmogelijk achtten. Een van de zaken die heel anders was dit academiejaar was de duur van een les: vaak is ervoor gekozen lessen on-campus in te korten, enerzijds omdat er nood was aan ventilatie bij fysieke lessen, anderzijds omdat studenten bij online lessen aangaven moeite te hebben met concentratie.

Studenten gaven vaak aan dat de kortere lessen aangenamer waren, of net dat de heel lange lessen hen sterk frustreerden. De bevraging die in de zomer werd georganiseerd gaf al aan dat veel studenten kortere lessen prefereerden. Deze bevraging heeft een andere opzet en is gelanceerd in een andere context, waarin veel studenten al kortere lesblokken meegemaakt hebben. Dit zijn de resultaten, en wat we eruit kunnen leren.

Download

Opmerkingen en suggesties na enquête lesduur

In de enquête over de lesduur kregen de studenten na de meerkeuzevragen ook de kans om hun antwoord te motiveren. Ze konden hier extra uitleg geven waarom ze voor een bepaalde lesduur of pauze-indelen kozen, of konden extra vragen, opmerkingen of voorstellen doen. De verwerking van die open vragen wordt in wat volgt besproken.

Download

Standpunt delen lesmateriaal

Op de onderwijsraad d.d. 22/04/2021 werd voorgesteld om het verbod op het delen van lesmateriaal uit te breiden naar het verspreiden van cursus- en examenmateriaal in alle opzichten, ook zonder winstoogmerk. Om dit verbod te handhaven werd er in het onderwijs- en examenreglement voorgesteld tuchtprocedures te starten tegen studenten die dit verbod overtreden. Via dit standpunt beoogt de Gentse Studentenraad zich uit te spreken over bovengenoemd voorstel.

Download

Standpunt Studievoortgangsmaatregelen

Op de onderwijsraad d.d. 22/04/2021 werd voorgesteld om een aanpassing te maken aan het Onderwijs- en Examenreglement omtrent een verstrenging op de studievoortgangsmaatregelen. Via dit standpunt beoogt de Gentse Studentenraad zich uit te spreken over bovengenoemd voorstel.

Download

Sociaal

Standpunt Automaten, drinkbussen en duurzaamheid

Met dit standpunt willen we de duurzaamheidsdoelstellingen van de UGent onderschrijven en, met de naderende onderhandelingen over het nieuwe raamcontract voor de drankautomaten, een voorstel lanceren om de drankautomaten over een bepaalde termijn uit te faseren.

Download

Participatie

How to stuver?

Deze brochure dient om studentenvertegenwoordigers (stuvers) die zich willen inzetten in de opleidingscommissie (OC) van hun faculteit wegwijs te maken. In deze brochure komen de doelstellingen van OC-stuvers, hun rechten en plichten, tips & tricks, hoe problemen oplossen en contactgegevens aan bod.

In het begin kan het moeilijk zijn om je te oriënteren in een opleidingscommissie. Hopelijk vergemakkelijkt deze brochure de eerste stapjes! Weet alleszins dat er zowel in je facultaire studentenraad (FSR) als in de Gentse Studentenraad (GSR) studenten zijn die je graag willen helpen.

Aarzel dus niet om contact op te nemen met hen als je nog met vragen zit, want een geïnformeerde OC-stuver is er twee of drie waard!

Download

How to stuver? English version

This brochure was made to guide student representatives (stuvers) who want to participate in the educational committee (OC) of their faculty. In this brochure we will talk about the goals of a OC-Stuver, their rights and responsibilities, tips & tricks, how to tackle problems and contact details.

At the start it can be difficult to orient yourself in the educational committee. We hope that this brochure will ease your first steps along the way! Know that there are students in the faculty council (FR) and in the Faculty Student Council (FSR) who are more than happy to help you. Don’t hesitate to reach out to them if you have any further questions, because an informed student representative is worth two or even more!

Download

Beleidsplan

Beleidsplan 2020-2021

Het beleidsplan dat door het Dagelijks Bestuur werd opgesteld voor het academiejaar 2020-2021.

Download