Wat is de Gentse Studentenraad?

De Gentse Studentenraad is de centrale studentenraad van de UGent. De Gentse Studentenraad vertegenwoordigt en verdedigt (de belangen van) de studenten bij het universiteitsbestuur. Gaande van onderwijsaangelegenheden (Onderwijs- en examenreglement (OER), bijzondere statuten, studiemaatregelen ...) tot sociale zaken (homes, studentenresto's), de thema's die binnen de Gentse Studentenraad worden aangesneden zijn bijzonder divers.

De Gentse Studentenraad is echter op meer niveaus aanwezig dan enkel het universitaire. In de eerste plaats ondersteunt de Gentse Studentenraad de elf facultaire studentenraden. Ook op het stedelijk niveau en op het Vlaams niveau is de Gentse Studentenraad actief. Daarenboven ondersteunt de Gentse Studentenraad ook verschillende grote en minder grote projecten zoals de Fietsambassade, Student Kick-Off en Zeus WPI.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan zeker eens een kijkje op deze pagina of neem gerust contact met ons op via info@gentsestudentenraad.be. Je bent eveneens steeds welkom op onze vergaderingen en werkgroepen, die openstaan voor alle studenten.


Nieuws

Reactie op tussentijdse toetsen Politieke en Sociale Wetenschappen

Gepubliceerd op gisteren door Gentse Studentenraad

De Gentse Studentenraad heeft steeds haar steun uitgesproken voor het project activerend leren van de UGent. Het voorstel van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen verdient echter geen applaus: de gekozen evaluatievorm - meerkeuze-examens tijdens het semester - is niet de ideale werkvorm om studenten echt te activeren. Als studentenraad hebben we steeds gepleit om op nuttige en verantwoorde wijze in te zetten op activerend onderwijs, iets waar we ons in dit geval vragen bij stellen.

Het lijkt ons dat de keuze voor een meerkeuze-examen overwegend vanuit praktisch oogpunt genomen is. De studentenaantallen laten immers niet toe om in zo’n korte tijdspanne een andere vorm van gequoteerde evaluaties te gebruiken. Een tussentijdse toets verhoogt echter, naast de werklast, vooral de prestatiedruk. Het is niet nodig om studenten meer te evalueren, wel om ze op de juiste manier te motiveren om met de leerstof bezig te zijn. Door te kiezen voor een meerkeuze-examen zal de beoogde doelstelling: de leerstof begrijpen, echter vervallen naar: goede resultaten halen. Om te kunnen leren is het ook noodzakelijk dat studenten de kans krijgen om voldoende feedback te ontvangen en begeleid te worden doorheen het leerproces. Of studenten die kans ook zullen krijgen bij vervroegde evaluaties is momenteel niet zeker: het geven van kwalitatieve feedback vraagt een grote tijdsinvestering van het personeel.

Er zijn betere vormen om studenten, ook in grote groepen, te activeren. Enkele voorbeelden daarvan brachten we zelf al in kaart en presenteerden we reeds aan de universiteit. Oefensessies en interactieve lessen kunnen veel meer bereiken dan dit voorstel. Studenten kunnen dan op eigen tempo de leerstof verwerken zonder geconfronteerd te worden met een verhoogde werklast, studiedruk en stress - een probleem waar steeds meer studenten mee te kampen hebben.

Als Gentse Studentenraad blijven we er daarom op aandringen om van activerend onderwijs een positief project te maken, in samenspraak met alle betrokken actoren en vertrekkende vanuit de visie van elke opleiding.

Ondertekend door de Gentse Studentenraad en de facultaire studentenraad StuRa.

Lees verder...

Gentse Studentenraad zoekt medewerkers

Gepubliceerd op 29 augustus 2019 door Gentse Studentenraad

Op zoek naar een flexibele job met veel inhoud? De Gentse Studentenraad zoekt nog jobstudenten om hun gedreven team aan te vullen! Geïnteresseerd? Stuur snel je CV en motivatiebrief door naar info@gentsestudentenraad.be. Meer info in de vacatures hieronder:

Functieprofiel Medewerker Onderwijs
Functieprofiel Medewerker Participatie
Functieprofiel Medewerker Design/Communicatie
Functieprofiel Financieel/Administratief Medewerker

Lees verder...

PERSBERICHT: Gentse Studentenraad vraagt om maatregelen mentaal welbevinden

Gepubliceerd op 21 augustus 2019 door Nicky Vandeghinste

De Gentse Studentenraad vraagt om toegankelijke hulp en meer bewustzijn als tegemoetkoming voor mentaal onwelzijn bij studenten. Eerder dit jaar bevroeg de Gentse Studentenraad meer dan 4000 studenten en daaruit bleken enkele zorgwekkende signalen. Rond deze bevraging werd een rapport (rapport enquête) geschreven. Daaruit blijkt onder andere dat bijna één op twintig studenten recent aan zelfmoord dacht. Nu gelijkaardige signalen worden gezien aan de KU Leuven willen wij mee aan de alarmbel trekken. Wij vragen van de overheid een inspanning, om enerzijds te zorgen dat studenten makkelijker hulp kunnen vinden in hun omgeving en anderzijds een diepgaander bewustzijn te creëren rond mentale gezondheid.

Ten eerste vragen wij dat studenten vlot terecht kunnen bij anonieme en betaalbare hulp. Studenten die niet willen dat hun ouders op de hoogte zijn kunnen geen beroep doen op een terugbetalingssysteem. Voor een grote groep studenten is het de mening van ouders die hen tegenhoudt om hulp te zoeken. Een anonieme student vertelt bijvoorbeeld: “Ik heb al enkele keren aan mijn ouders verteld dat ik hulp zou willen, maar ze denken dat mijn problemen niet serieus genoeg zijn.” Goedkope anonieme alternatieven zoals Awel en het JAC zijn momenteel amper gekend en verdienen meer bekendheid onder de studenten.

Ten tweede merken wij nog steeds nood aan bewustzijn rond mentale gezondheid in de maatschappij. Ouders, maar ook studenten missen bewustzijn. Studenten weten niet hoe ze elkaar moeten ondersteunen, ook al willen ze dit wel kunnen. Wanneer ze zich niet goed voelen gaan ze er niet steeds op een goede manier mee om. We willen dat iedere student de juiste tools en vaardigheden heeft om mentaal gezond te zijn.

De Gentse Studentenraad is enthousiast over de initiatieven die de UGent reeds heeft opgestart, maar wij hopen ook vanuit de overheid meer actie te zien. We vragen dan ook om het rapport en het standpunt in bijlage ter harte te nemen. Wie hierover verder contact opnemen met:

Nicky Vandeghinste (bij voorkeur)
Beleidsverantwoordelijke Mentaal Welbevinden 2018-2019
0487 33 71 89
mentaalwelbevinden@gentsestudentenraad.be

of met:
Gülsüm Gücenmez, Voorzitter Gentse Studentenraad
0468 46 30 29 of 09 264 70 88
voorzitter@gentsestudentenraad.be

Lees verder...

Agenda