Wat is de Gentse Studentenraad?

De Gentse Studentenraad is de centrale studentenraad van de UGent. De Gentse Studentenraad vertegenwoordigt en verdedigt (de belangen van) de studenten bij het universiteitsbestuur. Gaande van onderwijsaangelegenheden (Onderwijs- en examenreglement (OER), bijzondere statuten, studiemaatregelen ...) tot sociale zaken (homes, studentenresto's), de thema's die binnen de Gentse Studentenraad worden aangesneden zijn bijzonder divers.

De Gentse Studentenraad is echter op meer niveaus aanwezig dan enkel het universitaire. In de eerste plaats ondersteunt de Gentse Studentenraad de elf facultaire studentenraden. Ook op het stedelijk niveau en op het Vlaams niveau is de Gentse Studentenraad actief. Daarenboven ondersteunt de Gentse Studentenraad ook verschillende grote en minder grote projecten zoals de Fietsambassade, Student Kick-Off en Zeus WPI.

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan zeker eens een kijkje op deze pagina of neem gerust contact met ons op via info@gentsestudentenraad.be. Je bent eveneens steeds welkom op onze vergaderingen en werkgroepen, die openstaan voor alle studenten.


Nieuws

Vacature student-coördinator onderwijskwaliteitszorg - verlengd!

Gepubliceerd op 12 maart 2020 door Gentse Studentenraad

"Onderwijskwali-watte?!

Wij zijn op zoek naar studenten die zin hebben om studentenvertegenwoordigers te begeleiden in een reflectie (van de kwaliteitszorg) van hun opleiding. Als coördinator word je aangenomen als jobstudent en krijg je een opleiding toegewezen en voldoende opleiding en ondersteuning van de universiteit zodat je je taak zorgvuldig en optimaal kunt volbrengen. Deze job is van uiterst belang voor de kwaliteit van opleidingen aan UGent en levert je relevante ervaringen op voor je cv! Stuur je kandidatuur tot en met 30 april.

Meer info kun je vinden in deze vacature.

Heb je nog vragen over deze vacature? Stuur dan een mailtje naar onderwijs@gentsestudentenraad.be!

Lees verder...

Reactie Vlaams Regeerakkoord 2019

Gepubliceerd op 02 oktober 2019 door Gentse Studentenraad

Maandag 30/09 is het regeerakkoord eindelijk uit de bus gekomen. Dit akkoord leidt tot veel discussie binnen de onderwijsinstellingen, bij de studenten en in het bijzonder ook bij de studentenraden. Een bepaald voorstel verdient volgens ons bijzondere aandacht:

“Studenten kunnen in principe niet langer starten in hun master zonder hun bacheloropleiding af te werken. In uitzonderlijke gevallen kan een student maximaal 30 studiepunten van de bachelor meenemen naar de master indien de instelling oordeelt dat de niet-verworven studiepunten de inhoudelijke volgtijdelijkheid niet belemmeren. De bachelorproef is hiervan uitgesloten.”

Wij vinden dit voorstel ronduit absurd. Met deze maatregel wenst men de flexibilisering in het hoger onderwijs te minimaliseren om hopelijk op die manier ook de studieduurverlenging terug te dringen. Een probleem dat uiteraard de nodige aandacht verdient. Het voorstel om dit probleem aan te pakken vinden we echter ongepast en ondoordacht.

We zijn ervan overtuigd dat de redenering die werd gemaakt té kort door de bocht is. De studieduurverlenging die men waarneemt is immers een resultaat van vele interfererende factoren gaande van de onderwijskwaliteit, (ontbrekende) investeringen in het onderwijs en zijn infrastructuur, (gebrekkige) begeleiding en aandacht voor de mentale gezondheid van studenten, de kloof tussen het hoger en secundair onderwijs, ... We zien deze maatregel dan ook niet als een duurzame oplossing, maar als een goedkoop lapmiddel en een gemiste kans om doeltreffende investeringen te maken.

Het gebrek aan publiek debat en inspraak van de betrokken partijen (zowel de studentenvertegewoordigers als de onderwijsinstellingen) is een inbreuk op onze democratie. We betreuren het gebrek aan visie en ambitie van de nieuwe Vlaamse regering; visie en ambitie die ons Vlaams hoger onderwijssysteem zonder twijfel verdient. We hopen dat deze beslissing wordt herzien en dat de discussie opnieuw wordt opengetrokken.

1 https://www.scribd.com/document/428260833/Regeerakkoord-Vlaamse-Regering-2019-2024

Lees verder...

Reactie op tussentijdse toetsen Politieke en Sociale Wetenschappen

Gepubliceerd op 17 september 2019 door Gentse Studentenraad

De Gentse Studentenraad heeft steeds haar steun uitgesproken voor het project activerend leren van de UGent. Het voorstel van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen verdient echter geen applaus: de gekozen evaluatievorm - meerkeuze-examens tijdens het semester - is niet de ideale werkvorm om studenten echt te activeren. Als studentenraad hebben we steeds gepleit om op nuttige en verantwoorde wijze in te zetten op activerend onderwijs, iets waar we ons in dit geval vragen bij stellen.

Het lijkt ons dat de keuze voor een meerkeuze-examen overwegend vanuit praktisch oogpunt genomen is. De studentenaantallen laten immers niet toe om in zo’n korte tijdspanne een andere vorm van gequoteerde evaluaties te gebruiken. Een tussentijdse toets verhoogt echter, naast de werklast, vooral de prestatiedruk. Het is niet nodig om studenten meer te evalueren, wel om ze op de juiste manier te motiveren om met de leerstof bezig te zijn. Door te kiezen voor een meerkeuze-examen zal de beoogde doelstelling: de leerstof begrijpen, echter vervallen naar: goede resultaten halen. Om te kunnen leren is het ook noodzakelijk dat studenten de kans krijgen om voldoende feedback te ontvangen en begeleid te worden doorheen het leerproces. Of studenten die kans ook zullen krijgen bij vervroegde evaluaties is momenteel niet zeker: het geven van kwalitatieve feedback vraagt een grote tijdsinvestering van het personeel.

Er zijn betere vormen om studenten, ook in grote groepen, te activeren. Enkele voorbeelden daarvan brachten we zelf al in kaart en presenteerden we reeds aan de universiteit. Oefensessies en interactieve lessen kunnen veel meer bereiken dan dit voorstel. Studenten kunnen dan op eigen tempo de leerstof verwerken zonder geconfronteerd te worden met een verhoogde werklast, studiedruk en stress - een probleem waar steeds meer studenten mee te kampen hebben.

Als Gentse Studentenraad blijven we er daarom op aandringen om van activerend onderwijs een positief project te maken, in samenspraak met alle betrokken actoren en vertrekkende vanuit de visie van elke opleiding.

Ondertekend door de Gentse Studentenraad en de facultaire studentenraad StuRa.

Lees verder...

Agenda