Stem nu op jouw studentenvertegenwoordigers!

Statuten & Reglementen

De Gentse Studentenraad is het orgaan dat decretaal verplicht moet worden opgericht binnen de UGent. Op basis van het participatiereglement, opgesteld door het bestuur van de UGent en studentenvertegenwoordigers in dat bestuur, zijn de statuten van de Gentse Studentenraad opgesteld. Die statuten zelf vormen de basis van de andere reglementen van de Gentse Studentenraad en primeren daarom boven alle andere reglementen. Net onder de statuten, staat het huishoudelijk reglement. Alle andere reglementen zijn onderworpen aan voornoemde twee en staan op gelijke hoogte.

Financieel Reglement FSR's

Financieel reglement betreffende de FSR's goedgekeurd op 24 dec 2022.

Download

Financieel reglement Gentse Studentenraad

Laatste versie van het Financieel reglement van de Gentse Studentenraad, gestemd op de zomer AV op 4 juli 2023. De opmerkingen tijdens de AV werden reeds verwerkt.

Download

Template Standaard Sponsorcontract

Download

Template Standaard Projectaanvraag

Download

Template Standaard Sponsoraanvraag

Download

Statuten

De statuten bepalende belangrijkste regels en principes waarmee de Gentse Studentenraad werkt. De statuten zijn het belangrijkste document en primeren boven alle andere. Om het belang van de statuten te duiden, kunnen deze enkel met een tweederdemeerderheid worden gewijzigd.

Download

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement vult de statuten aan en is een meer praktisch ingevuld document. Het regelt verschillende procedures, bv. voor verkiezingen van een bestuur, het aannemen van standpunten en de werking van werkgroepen. Ook de werking van het belangrijkste orgaan, de Algemene Vergadering, wordt hierin uitgebreid geregeld.

Download

Toelichting Wijzigingen HR & Statuten 06/07/2021

Gedurende de coronajaren 2020-2021 hebben wij onze statuten stevig onder handen genomen. Daar er heel wat wijzigingen zijn doorgevoerd, zowel groot als klein, kan je hieronder de belangrijkste drijfveren voor de veranderingen terugvinden.

Download

Ethische en Gedragscode

Een ethische code benadrukt het belang dat de Gentse Studentenraad hecht aan bepaalde principes ingeschreven in haar statuten, huishoudelijk reglement, andere reglementen en het standpunt behoorlijk bestuur d.d. 18 april 2017. In 2023 is deze tekst aangevuld met de onderschrijving van de gedragscode van de UGent. De originele tekst van deze documenten primeert in ieder geval op de in dit document neergeschreven verwoordingen. Door het bundelen van deze regels wordt hun belang bijzonder in de verf gezet.

De ethische code heeft als voornaamste doelstelling de sensibilisering van de leden van de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur. Daarenboven heeft deze tot doel om het handelen van de leden van de Algemene Vergadering en het Dagelijks Bestuur te laten aansluiten bij de opgesomde regels en principes.

Download

Verkiezingsreglement studentenvertegenwoordigers Onderwijsraad

Een van de taken van de Gentse Studentenraad is het aanduiden van de studentenvertegenwoordigers in de universiteitsbrede Onderwijsraad. Zeven of acht studenten, afhankelijk van de genderverdeling, verdeeld over de alfa-wetenschappen (Letteren en Wijsbegeerte, Rechtsgeleerdheid, Economie en Bedrijfskunde, Psychologie en Pedagogie, en Politieke en Sociale Wetenschappen), de beta-wetenschappen (Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen en Architectuur, en Bio-ingenieurswetenschappen) en de gamma-wetenschappen (Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Diergeneeskunde en Farmaceutische Wetenschappen).

Download

Medewerkersbeleid

Download

Verkiezingsreglement studentenvertegenwoordigers Onderwijskwaliteitsbureau

Download

GDPR voor de Gentse Studentenraad

Download