Stem nu op jouw studentenvertegenwoordigers!

Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Jaarverslag

Jaarverslag

Download

Onderwijs

Standpunt Oriëntering

Ten gevolge van de actuele gebeurtenissen is de Gentse Studentenraad van mening dat het standpunt omtrent oriëntering moet worden herzien. De Vlaamse overheid streeft in de nabije toekomst naar een oriënteringsproef op Vlaams niveau, die alle hoger onderwijsinstellingen zou overkoepelen. In se is de Gentse Studentenraad niet tegen het implementeren van dergelijke oriënteringsproef, maar het is niet blind voor de nadelen ervan. Verder is de Gentse Studentenraad van mening dat dergelijke oriënteringsproef slechts een momentopname kan zijn uit een veel breder en degelijk onderbouwd oriënteringstraject. De Gentse Studentenraad pleit dan ook voor een verbeterde afstemming tussen het secundair en hoger onderwijs, en stelt enkele praktische ideeën voor. Tot slot eindigt dit standpunt met suggesties naar de onderwijsinstellingen en naar de Vlaamse overheid.

Download

Sociaal

Jobstudentenstatuut

De Gentse Studentenraad merkt op dat het huidig systeem van jobstudentenarbeid moeilijk toelaat om studie en werk goed te combineren. Nochtans gaf de Studentenmonitor Vlaanderen in 2009 reeds aan dat 30% van de studentenpopulatie hun studie mede of volledig financiert door studentenarbeid. De monitor gaf eveneens aan dat veel studenten, die wekelijks meer dan 10u werken, ook minder goede studieresultaten hadden. Dat tijdsbesteding aan werk ten koste gaat van studietijd onderschrijft de nood aan meer soepele regelgeving inzake studentenarbeid.

Het hanteren van werkuren in plaats van werkdagen is een eerste stap naar een beter evenwicht tussen werk en studie, de Gentse StudentenRaad sluit zich dan ook aan bij lopende initiatieven om de 50 RSZ-lage werkdagen om te zetten in 400 RZS-lage werkuren. Studenten moeten optimaal gebruik kunnen maken van flexibiliteit in het jobstudentenstatuut om de combinatie met hun studie meer leefbaar te maken. Nu verliezen zij een volledige werkdag aan lage-RSZ indien zij ervoor opteren om slechts enkele uren te gaan werken. De Gentse StudentenRaad ziet geen heil in een voorstel om studentenarbeid aan lage RSZ enkel toe te laten als weekend- en vakantiewerk. Deze opdeling van studentenarbeid is niet afgestemd op de academische kalender, nochtans werken studenten steeds meer om hun eigen studies te financieren.

De Gentse StudentenRaad stelt zich daarenboven vragen bij de bescherming van studenten op de werkvloer. Zij vindt dat de huidige regelgeving onvoldoende garanties biedt om deze bescherming af te dwingen. Het Koninklijk besluit dat studentenarbeid regelt, is overigens slecht aangesloten bij meer recente Koninklijke besluiten die onder meer de psychosociale veiligheid van werknemers waarborgen. Bijgevolg willen wij een betere omkadering van de jobstudent op de werkvloer. Goede communicatie over de rechten en plichten van de student, zowel bij aanvang als tijdens de uitvoering van zijn werk, is essentieel.

Tot slot stellen we nog steeds vast dat Student@work haar eigen invulling mist. Er is dringend nood aan één platform waar alle relevante informatie en regelgeving eenvoudig beschikbaar is, zonder doorverwijzing naar andere sites. Een digitaal systeem waar de jobstudent zijn eigen situatie kan invullen en vergelijken met de geldige regelgeving zou een grote stap voorwaarts zijn.

Download

Beleidsplan

Beleidsplan

Ieder academiejaar stelt het nieuwe bestuur een beleidsplan op met de onderwerpen die zij komend academiejaar wenst te behandelen of dewelke op de maatschappelijke agenda staan of op deze van het universiteitsbestuur. Dit academiejaar staan o.m. de interne werking en studiekosten op de agenda.

Download