Algemeen

Klachten

Waar kan ik heen met mijn klacht?

Met klachten kan je terecht op verschillende plaatsen. In de eerste plaats zijn er je studentenvertegenwoordigers in de opleidingscommissie en in de faculteitsraad. Zij kunnen je vraag of probleem rechtstreeks aankaarten op de verschillende raden en commissies.

Daarenboven zijn er de facultaire ombudspersonen die op een discrete en professionele manier klachten van studenten behandelen. Er is eveneens een institutionele ombudspersoon dewelke, universiteitsbreed, een aantal zaken behandeld alsook een aantal specifieke bevoegdheden heeft, toegekend door het Onderwijs- en examenreglement.

Meer structureel zijn er de onderwijs- en opleidingsevaluaties die de opleidingsonderdelen en lesgevers respectievelijk de hele opleiding evalueren en die elke student in principe moet invullen. De verschillende opleidingen bekijken deze informatie en ageren, mede onder impuls van de studentengeleding, naar deze informatie en de geleverde opmerkingen.Onderwijs

Algemene vragen

Problematiek rond inhaalexamens

Art. 75, §2 van het Onderwijs- en examenreglement (2016-2017) bepaalt dat ingeval van afwezigheid van de student, de examinator oordeelt over de gegrondheid van de afwezigheid. Indien hij/zij de afwezigheid gegrond acht, kan er worden afgesproken dat een inhaalexamen wordt georganiseerd. De examinator is hiertoe echter niet verplicht.

In sommige faculteiten bestaan er reglementen die de studenten effectief een recht op een inhaalexamen geven. Het is dus steeds van belang om de facultaire reglementen na te kijken en in geval van vragen of problemen, contact op te nemen met de examinator of de facultaire ombudspersoon.

Gaat de academische kalender veranderen?

De indeling van de academische kalender is een bevoegdheid van de hogeronderwijsinstellingen. In beginsel kan dus elke instelling een andere kalender bepalen. De huidige indeling van de kalender, een semestersysteem met een tweedekansperiode op het einde van het jaar, is niet de enige mogelijke indeling.

Om die reden wordt er binnen het universitaire bestuur en samen met de andere hogeronderwijsinstellingen bekeken of er een andere indeling, die zowel pedagogisch als praktisch beter is voor alle geledingen, maar vooral voor de studenten, aan de UGent. De Gentse Studentenraad is in deze een belangrijke gesprekspartner in deze discussie en garandeert dat er maximaal wordt rekening gehouden met de belangen van de studenten.

Mag ik een deliberatie of laag cijfer opnieuw doen?

Art. 55 §3 van het Onderwijs- en examenreglement (2016-2017) bepaalt dat je geen examen in de tweedekansperiode meer mag afleggen voor een opleidingsonderdeel waarvoor je eerder al een creditbewijs (i.e. je bent geslaagd) hebt verworven. Je kan een examen dus geen tweemaal afleggen als je eenmaal 10/20 of meer behaalt hebt.

Indien je gedelibeerd bent, behoud je wel je recht op een tweede examenkans en kan je eventueel in tweede zit wel slagen.

Wat is actief leren?

Actief leren is een zeer vaag begrip dat de voorbije jaren zijn opmars heeft gekend in het Vlaamse onderwijslandschap. Actief leren kan het best beschreven worden al studenten het eigen leerproces (deels) in handen geven, studenten aanzetten tot participatie tijdens de onderwijsactiviteiten en op andere wijzen lesgeven.

Het concept actief leren wordt momenteel volop uitgewerkt aan de UGent. Lesgevers, studenten en experten werken samen om dit concept vorm te geven. Optimaal inzetten op actief leren, een aangepaste infrastructuur, ondersteuning van lesgevers … het zijn slechts een aantal van de zaken die nodig zijn om op een ideale manier met het concept actief leren om te gaan.

Wat is een bijzonder statuut?

Het Onderwijs- en examenreglement (2016-2017) somt in art. 25 de verschillende bijzondere statuten op die aangevraagd kunnen worden. Het gaat o.m. om een statuut wegens functiebeperking, studentondernemers, topsporters … maar ook studenten met een mandaat. Voor academiejaar 2017-2018 werd dit artikel grondig herschreven en uitgebreid. Het nieuwe artikel somt duidelijk de te volgen procedure op, alsook de voorwaarden waaraan dient voldaan te zijn.

Een bijzonder statuut geeft een student recht op een aantal onderwijs- en examenfaciliteiten (bv. meer tijd voor een examen, geen puntenaftrek voor taalfouten, het verplaatsen van examens …). De Directie Onderwijsaangelegenheden (DOWA) staan in voor het toekennen van het statuut. De modaliteiten worden toegekend door de betrokken lesgevers. Vanaf 2017-2018 zullen een aantal modaliteiten niet meer kunnen geweigerd worden door de lesgever.Sociaal

Algemene vragen

Hoe vraag ik een kamer aan in een home van de Universiteit?

Een aanvraag voor een kamer een home van de Universiteit kan via de website van de UGent. Je hoeft slechts de verschillende stappen vermeld op de site te volgen.

Waar kan ik psychosociale begeleiding of de studentenartsen vinden?

De sociale dient helpt studenten met vragen over hun statuut als studenten (sociale zekerheid, fiscaliteit …) alsook financieel (bv. met een studentenlening).

De UGent biedt studenten ook psychologische begeleiding aan. De studentenpsychologen van de afdeling studieadvies helpen studenten die vragen hebben bij hoe het omgaan met hun studies. Zij organiseren verschillende trainingen over faalangst, uitstelgedrag … Ook de facultaire monitoraten staan studenten met gelijkaardige vragen of problemen bij.

Studentenartsen zijn artsen verbonden aan de UGent en die, net zoals gewone huisartsen, studenten helpen met medische problemen. Een afspraak kan steeds vastgelegd worden via volgende website.Internationalisering

Algemene vragen

Wat is internationalisering?

Internationalisering is een heel vaag en tegelijkertijd wijd begrip. Dit kan het best omschreven worden als een proces van schaalvergroting waarbij op politiek, economisch, sociaal en educatief gebied wordt samengewerkt met instellingen buiten de eigen regio. Binnen onze universiteit is dit in heel wat zaken doorgesijpeld, voor zowel studenten als personeel. UGent heeft een geïntegreerd beleidsplan Internationalisering. Ondertussen bestaan er al talrijke samenwerkingsverbanden waardoor studenten aan andere universiteiten kunnen studeren of onderzoek doen. Dit is ook het geval voor het academisch personeel. Daarnaast zijn er regionale platformen en thematische netwerken opgericht (vb. Afrika Platform en Sustainability Education) en worden er talrijke projecten op poten gezet.

Wat is internationalisation at home?

Je hoeft niet per se naar het buitenland te gaan om internationale ervaringen op te doen. Binnen het kader van de universiteit kan dit gaan van vakken in het curriculum tot internationaal georiënteerd onderzoek of interactie tussen lokale en internationale studenten. In de tweede bachelor van Bestuurskunde en Publiek Management hebben studenten de optie om deel te neem aan het keuzevak ‘Internationaal Portfolio’. Gedurende twee weken werken de studenten met Duitse, Oostenrijks, Poolse, Zweedse en Amerikaanse studenten samen rond een specifiek onderwerp.

Wat is het verschil tussen AUGent en GASt?

Associatie Universiteit Gent is het overkoepelende orgaan van Hogeschool Gent, Hogeschool West-Vlaanderen, Artevelde Hogeschool en Universiteit Gent. De Associatie heeft verschillende functies. Zo realiseert zij niet enkel samenwerkingen tussen professionele bachelors en academische opleidingen, maar coördineert ook Research & Development en zorgt ze voor het algemene logistieke gebeuren.

De Gentse Associatie Studentenraad (GASt) is de studentenraad van AUGent, net zoals de Gentse Studentenraad dit is bij onze universiteit.

Wat is StuGent?

StuGent is een overlegorgaan tussen het stadsbestuur, studentenvertegenwoordigers van de Gentse studentenraden, studentenvoorzieningen en de studentenkoepels. Hiermee wil Stad Gent de studenten actief betrekken bij het stedelijke beleid en hen een stem geven. Kotatgent, Tumult.FM en het doopdecreet zijn maar enkele verwezenlijkingen van StuGent.

Wat is ESU?

De European Students’ Union is het overkoepelend orgaan voor 45 nationale studentenraden van over heel Europa. Dit orgaan is opgericht om alle onderwijs, sociale, economische en culturele belangen van Europese studenten te vertegenwoordigen en te verdedigen. De belangrijkste actoren waarbij ESU deze belangen verdedigt, zijn de Europese Unie, de Bologna Follow-Up groep, de Raad van Europa en UNESCO. ESU komt tweejaarlijks samen tijdens conferenties waar gedurende een week studentenvertegenwoordigers van over heel Europa discussiëren over verschillende Europese en nationale topics en beleidsdocumenten produceren.

Wat is U4?

U4 is een partnership tussen Universiteit Gent, Universiteit Uppsala, Universiteit Göttingen en Universiteit Groningen. Men wil enerzijds samenwerkingsverbanden realiseren en anderzijds een onderzoeksplatform stichten zodat men sterker staat in de internationale context. Tweejaarlijks wordt er een studentenoverleg gehouden dat steeds rond een specifiek thema draait waarbij er op het einde een resolutie wordt geschreven. Thema’s die in het recente verleden aan bod kwamen waren o.a. duurzaamheid, psychosociaal welzijn en internationalisering.

Wat is GUGC?

GUGC staat voor Ghent University Global Campus, de Zuid-Koreaanse campus van de Universiteit Gent. Deze is vier jaar geleden opgericht en had als doel de meest gerenommeerde opleidingen van deze universiteit naar het buitenland te exporteren.

Momenteel worden er drie opleidingen aangeboden: moleculaire biotechnologie, voedingstechnologie en milieutechnologie. Dit zijn onderzoeksopleidingen van vier jaar waarbij de studenten in hun laatste jaar voor een semester in Gent verblijven.

Studentenvertegenwoordiging wordt ook op deze campus hoog in het vaandel gedragen. Daarom is men sinds dit jaar actief bezig met de opstart en uitbouw van de studentenraad. Zo zal er ook een overleg zijn tussen de studenten en het bestuur, zullen studenten kunnen zetelen in verschillende commissies enz... De Gentse Studentenraad helpt momenteel mee aan de opbouw hiervan en wil hen de volgende jaren ook op een constructieve manier ondersteunen.