Stem nu op jouw studentenvertegenwoordigers!

Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Onderwijs

Flexibilisering

De Gentse Studentenraad wenst de problemen in verband met de te verregaande flexibilisering aan te pakken door middel van een breed pakket aan verscheidene maatregelen. Een deel van de oplossing zien we in de versterking van de ondersteuning en de begeleiding van de studenten via een systematisering, uitbouw en versterking van de studiebegeleiding en een uitbreiding van het gebruik van blendedlearningsystemen aan de UGent. Het evalueren van de buisvakken aan de UGent en een versoepeling van de volgtijdelijkheid zal ervoor zorgen dat algemene vertragende elementen van de studievoortgang worden weggewerkt. Het niet scheiden van de 2e en 3e bachelors en masters en een aanpassing van de deliberatieregels zal voorkomen dat op individueel vlak een persoonlijk buisvak de studievoortgang eindeloos verlengt. De Gentse Studentenraad is voorstander van een motiverende aanpak en pleit voor tweede kansen weliswaar onder strenge voorwaarden. Deelexamens in de eerste bachelor bij jaarvakken en proefexamens in alle jaren kunnen studenten stimuleren en aanzetten om een tandje bij te steken. In het kader van de tweede kans wil de Gentse StudentenRaad de studenten het recht geven om, tijdens de nieuw opgelegde voorwaarden voor de eerste bachelor, een uitzondering aan te kunnen vragen om extra studiepunten op te nemen. Elke student is evenwaardig en verdient eenzelfde (examen)kans. De Gentse Studentenraad wenst daarom dat alle maatregelen gelden voor zowel modeltrajectstudenten als studenten die een geïndividualiseerd traject of een schakel­ of voorbereidingsprogramma volgen.

Download

Standpunt kwaliteitszorg

In de beginfase van het debat rond de hervorming van de kwaliteitszorg, stelde de Gentse Studentenraad zes algemeen geldende en na te streven principes op, onafhankelijk van het systeem waarvoor men zou opteren:

  • Het onderwijsresultaat moet centraal staan en niet enkel de lesgevende praktijk an sich.
  • Hervormingen en correcties van probleempunten mogen niet onnodig lang op zich laten wachten, opdat elke generatie studenten van kwalitatief hoger onderwijs kan genieten. Desalniettemin moeten - indien nodig - mogelijkheden worden voorzien voor overgangsmaatregelen.
  • Professionele en continue kwaliteitszorg moet op alle niveaus nagestreefd worden, van de individuele opleidingen tot de gehele instelling.
  • Participatie van alle stakeholders, waaronder studenten, aan kwaliteitszorg moet alomtegenwoordig, vanzelfsprekend en zonder belangenconflicten zijn.
  • Kwaliteitscontrole moet vergelijkbaar en valideerbaar zijn.
  • Transparantie over het proces van kwaliteitszorg alsook over de resultaten is onontbeerlijk.

De Gentse Studentenraad stelt helaas vast dat de huidige voorstellen ter vervanging van de visitaties onvoldoende zijn om aan deze principes tegemoet te komen. Tot die conclusie kwam zij na gesprekken met leden van de Kwaliteitscellen Onderwijs (KCO’s), onderwijsdirecteurs, decanen, de centrale afdeling kwaliteitszorg, het rectoraat en na het lezen van de zelfreflectie en het raadplegen van enkele facultaire onderwijsbeleidsplannen. De Gentse Studentenraad eist het bijeenroepen van een taskforce met alle actoren, inclusief studenten, om de nodige deadlines en benodigde stappen vast te leggen en dit in de komende weken. Gezien de enorme tijdsdruk om dit alles nog te implementeren, is een taskforce noodzakelijk om op onze hieronder vermelde conclusies en aanbevelingen snel antwoorden te formuleren. De universitaire gemeenschap heeft zich al ongelooflijk flexibel en geëngageerd getoond; die energie mag nu niet verslappen. De Gentse Studentenraad benadrukt daarom dat dit dossier alle benodigde extra middelen, aandacht en spoedigheid verdient. De Gentse Studentenraad wenst met aandrang haar decretale adviesrecht te gebruiken om het bestuur van de Universiteit Gent te nopen actie te ondernemen.

Download

Nota Toelatingsproeven

De nota toelatingsproeven bevat onderzoek naar de zin en onzin van toelatingsproeven. De Gentse Studentenraad neemt echter ook een positie in. Toelatingsproeven zullen waarschijnlijk hun doel voorbijschieten, maar ijkingsproeven die goed gekaderd worden kunnen wel een goed effect hebben op de oriëntering van nieuwe studenten.

Download

Sociaal

Standpunt Sociale Voorzieningen

Dit standpunt werd ingenomen door de Gentse Studentenraad naar aanleiding van het voornemen van de Vlaamse Regering pù te besparen op de werking van de studentenvoorzieningen. De lineaire besparing van 10% op het budget, het feit dat de werkingsbudgetten niet langer geïndexeerd zouden zijn, en de afschaffing van het groeipad voor de sociale toelagen, is volgens de Gentse Studentenraad strijdig met het gelijkheidsprincipe. Deze maatregelen hebben immers een directe impact op de gelijkheid tussen studenten wat betreft zowel hun toegang tot het hoger onderwijs als hun mogelijkheden tijdens hun studies zelf.

Download