Stem nu op jouw studentenvertegenwoordigers!

Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Onderwijs

Standpunt academische kalender

Naar aanleiding van de nota van de Werkgroep Academische Kalender d.d. 15 mei 2017 opgesteld in opdracht van de Onderwijsraad, heeft de Gentse Studentenraad in samenwerking met de facultaire studentenraden volgend standpunt opgesteld.

Het standpunt alternatieve academische kalender d.d. 13 december 2016 (gepresenteerd op de Onderwijsraad d.d. 13 februari 2017) blijft onverkort gelden. De bedoeling van dit standpunt is enerzijds beknopt de mening van de studenten weer te geven, in het bijzonder over de principes dewelke niet aan bod kwamen in de initiële nota en het daarbij horende standpunt. Anderzijds zal dit standpunt de opinie van de studentengeleding weergeven over de verschillende modellen

Download

Standpunt educatieve master

Nadat de facultaire studentenraden van de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Recht en Criminologie en Politieke en Sociale Wetenschappen zich uitspraken tegen de invoering van de educatieve masters vanaf academiejaar 2019-2020, werd de tekst aangenomen door deze studentenraden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Gentse Studentenraad. Deze schaarde zich achter de tekst.

Download

Enquête herindeling academiejaar: analyse van de resultaten

Naar aanleiding van de discussie omtrent de herindeling van de academische kalender en de concretisering van een aantal elementen na de voorgaande discussieronde, besloot de Gentse Studentenraad een brede bevraging te houden onder de studenten van de Universiteit Gent over de verschillende elementen die in een wijziging aan bod zouden kunnen komen om constructief te kunnen meewerken aan een breed gedragen voorstel.

De enquête werd in totaal meer dan 8.000 keer ingevuld door individuele respondenten, hetgeen bijzonder bruikbare resultaten opleverde voor de aankomende bespreking van het nieuwe voorstel dat zal worden voorgelegd op de Onderwijsraad d.d. 13 februari 2018. De nuttige resultaten worden in dit overzichtsdocument uiteengezet.

Download

Ijkingstoetsen en toelatingsproeven

De Gentse Studentenraad wenst met dit standpunt haar principiële houding ten aanzien van ijkingsinstrumenten en toelatingsproeven te herbevestigen. Gelet op de verplichte deelname aan de niet-bindende toelatingsproeven zoals voorzien in de Codex Hoger Onderwijs, werd het bestaande standpunt hieraan bijgesteld.

Gezien het belang van feedback en remediëring, wordt in dit standpunt ook de aandacht gevestigd op de communicatie omtrent remediëringsinitiatieven aan de Universiteit Gent, die momenteel nog te weinig gestructureerd gebeurt. Om die reden vraagt de Gentse Studentenraad om dit meer te stroomlijnen en te centraliseren.

Download

Nota Actief Leren

Download

Sociaal

Standpunt Studentengeleding informele vraag project ‘WiFi overal’

Naar aanleiding van een informele vraag vanuit de commissie begroting werd er op 16 oktober aan zowel de studentengeleding in de Sociale Raad, alsook de Sociale Raad zelf en de Gentse Studentenraad advies gevraagd in verband met een overschrijving van een budget in de directie Studentenvoorzieningen (DSV) naar de directie ICT (DICT). Specifiek zou het gaan om een bedrag komende uit de extra inschrijvingsgelden dat normaal aan DSV wordt overgeschreven en dat het project ‘WiFi overal’ als nieuw bestemming zou krijgen. Het zou gaan over 1.500.000 euro, gespreid over drie jaar (500.000 euro per jaar).

Download

Visienota Duurzame Maaltijden

Download

Standpunt Huisvesting Internationale Studenten

Dit standpunt is een reactie op het onderzoek van HousErasmus+. De Gentse Studentenraad beschrijft de problemen die internationale studenten ondervinden wanneer ze in Gent naar huisvesting zoeken, en stelt oplossingen voor. Naast algemene oplossingen zoals een verhoging van het aanbod, een laagdrempelige manier om discriminatie aan te kaarten, zou een centraal aansprekingspunt voor internationale studenten reeds tegemoet kunnen komen aan veel problemen.

Download

Standpunt Sociale Integratie Vluchtelingen

In dit standpunt bespreekt de Gentse Studentenraad het huidige beleid rond de sociale integratie van vluchtelingen aan de universiteit. Naast het bespreken van enkele pijnpunten en oplossingen bij dit beleid, zet de Gentse Studentenraad uiteen wat het denkt haar rol te zijn in deze materie.

Download

Beleidsplan

Beleidsplan

Ieder academiejaar stelt het nieuwe bestuur een beleidsplan op met de onderwerpen die zij komend academiejaar wenst te behandelen of dewelke op de maatschappelijke agenda staan of op deze van het universiteitsbestuur. Dit academiejaar staan o.m. mentaal welbevinden en betere bekendmaking van de Gentse Studentenraad op de agenda.

Download