Wie zijn we?

De Gentse Studentenraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. De Algemene Vergadering bestaat uit twintig stemgerechtigde leden (een vertegenwoordiger van elke facultaire studentenraad, de vier rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur, de vier rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Sociale Raad en de studentenvertegenwoordiger in het Bestuurscollege). De Algemene Vergadering duidt jaarlijks een Dagelijks Bestuur aan dat instaat voor de dagelijkse werking. Daarnaast kan de Algemene Vergadering beleidsverantwoordelijken aanstellen. De hele organisatie en werking van de Gentse Studentenraad wordt ondersteund door verschillende jobstudenten, zowel bij inhoudelijke als administratieve taken.

Het Dagelijks Bestuur staat tevens in voor de organisatie van de verschillende werkgroepen. In samenwerking met de medewerkers worden rond verschillende thema's en onderwerpen werkgroepen gepland. Zo zal bv. de bestuurder Onderwijs de Werkgroep Onderwijs organiseren en hier de dossiers omtrent onderwijs bespreken, bediscussiëren en voorbereiden. Hierin worden de bestuurders bijgestaan door een medewerker. Daarenboven worden ad hoc werkgroepen georganiseerd voor bepaalde zaken zoals de begroting, de statuten e.d.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur, onder leiding van een voorzitter, staat in voor de dagelijkse werking van de Gentse Studentenraad en voor de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering. In beginsel is er naast een voorzitter en een ondervoorzitter, een bestuurslid voor onderwijs, sociaal, extern en intern. Het Dagelijks Bestuur wordt bijgestaan door een coördinator en een team inhoudelijke en administratieve medewerkers.

Image

Ben De Slagmulder

Voorzitter

ManaMa Advanced Linguistics in a Comparative Perspective

Image

Thalita De Cuyper

Vicevoorzitter

Master Criminologische Wetenschappen

Image

Mathijs van Noort

Bestuurder Digitalisering

Master Wiskunde

Image

Floris Coenders

Bestuurder Extern

Bachelor Rechten

Image

Ruxandra Bighiu

Bestuurder Participatie

Master Biomedische Wetenschappen

Image

Sara Helsen

Bestuurder Participatie

Verbredingsjaar na Master Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Dorien Gysens

Coördinator

Master Bio-ingenieurswetenschappen

Image

T. Opper

Open Bestuurspositie

Check zeker onze openstaande posities op deze pagina !

Beleidsverantwoordelijken

Beleidsverantwoordelijken zijn personen die, aangeduid door de Algemene Vergadering, een bepaald en duidelijk omschreven beleid voor de Gentse Studentenraad opvolgen. Beleidsmatig staan de beleidsverantwoordelijken het Dagelijks Bestuur bij, zonder dat zij de bijkomende verplichtingen van een bestuurslid op zich nemen. Ieder lid van de Algemene Vergadering dat zich voor een bepaald beleidsdomein wenst te engageren, kan zich hiervoor kandidaat stellen.

Image

Nele Van Hoyweghen

Beleidsverantwoordelijke Duurzaamheid

Bachelor Sociologie

Image

Cathérine Smets

Beleidsverantwoordelijke Educatieve Master

Educatieve Master Gedragswetenschappen

Image

Jarne Ghijsels

Beleidsverantwoordelijke Mentaal Welbevinden

Bachelor Biomedische Wetenschappen

Image

Rafael Garcia

Beleidsverantwoordelijke Gender & Diversiteit

Master Vergelijkende Moderne Letterkunde

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van o.m. het academisch personeel en de studenten. De vier studenten in de Raad van Bestuur worden om de twee jaar rechtstreeks verkozen door alle studenten. De Raad van Bestuur heeft volheid van bevoegdheid en bepaalt de missie en het strategisch beleid van de UGent. De Raad van Bestuur is ook bevoegd voor de begroting van de UGent.

Image

Sara Helsen

Raad van Bestuur

Verbredingsjaar na Master Bio-ingenieurswetenschappen

Image

Eva Van Reeth

Raad van Bestuur

Master Biochemie en Biotechnologie

Image

Jorn Van Polfliet

Raad van Bestuur

Master Business Economics - Corporate Finance

Image

Saïd Mabrouk

Raad van Bestuur

Master IEOR Industrial Engineering and Operations Research

Sociale Raad

De Sociale Raad heeft tot taak het adviseren van de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege m.b.t. sociale aangelegenheden. Sociale voorzieningen voor studenten (homes, resto’s …) zijn hiervan de meest belangrijke component voor studenten en de Gentse Studentenraad. In de Sociale Raad zetelen naast de vier studenten uit de Raad van Bestuur, nog vier andere verkozen studentenvertegenwoordigers, de studentenbeheerder en een vertegenwoordiger van de vergadering der konventsvoorzitters.

Image

Julien Marbaix

Sociale Raad

Master Informatica

Image

Aynur Kabak

Sociale Raad

Bachelor Psychologie

Image

Ina Van Maele

Sociale Raad

Bachelor Toegepaste Taalkunde: Frans-Duits

Bestuurscollege

Het Bestuurscollege is, na de Raad van Bestuur, het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Het beschikt enkel over de bevoegdheden die de Raad van Bestuur haar heeft opgedragen. De bevoegdheden van het bestuurscollege zijn bijzonder ruim gaande van de goedkeuring van de aanstelling van lesgevers tot het goedkeuren van onderwijsinnovatieprojecten. In het bestuurscollege zetelt een student aangeduid door de studentengeleding in de Raad van Bestuur.

Onderwijsraad

De Onderwijsraad is het universiteitsbrede orgaan dat aan de andere organen van de UGent (Raad van Bestuur, Bestuurscollege …) adviezen verstrekt inzake onderwijs. Deze adviezen bestrijken een waaier aan onderwerpen gaan van het OER tot onderwijskwaliteitszorg. In dit orgaan zetelen 8 studenten, die worden aangeduid door de Gentse Studentenraad.

Medewerkers