Wie zijn we?

De Gentse Studentenraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. De Algemene Vergadering bestaat uit twintig stemgerechtigde leden (een vertegenwoordiger van elke facultaire studentenraad, de vier rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur, de vier rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Sociale Raad en de studentenvertegenwoordiger in het Bestuurscollege). De Algemene Vergadering duidt jaarlijks een Dagelijks Bestuur aan dat instaat voor de dagelijkse werking. Daarnaast kan de Algemene Vergadering beleidsverantwoordelijken aanstellen. De hele organisatie en werking van de Gentse Studentenraad wordt ondersteund door verschillende jobstudenten, zowel bij inhoudelijke als administratieve taken.

Het Dagelijks Bestuur staat tevens in voor de organisatie van de verschillende werkgroepen. In samenwerking met de medewerkers worden rond verschillende thema's en onderwerpen werkgroepen gepland. Zo zal bv. de bestuurder Onderwijs de Werkgroep Onderwijs organiseren en hier de dossiers omtrent onderwijs bespreken, bediscussiëren en voorbereiden. Hierin worden de bestuurders bijgestaan door een medewerker. Daarenboven worden ad hoc werkgroepen georganiseerd voor bepaalde zaken zoals de begroting, de statuten e.d.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur, onder leiding van een voorzitter, staat in voor de dagelijkse werking van de Gentse Studentenraad en voor de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering. In beginsel is er naast een voorzitter en een ondervoorzitter, een bestuurslid voor onderwijs, sociaal, extern en intern. Het Dagelijks Bestuur wordt bijgestaan door een coördinator en een team inhoudelijke en administratieve medewerkers.

Image

Gülsüm Gücenmez

Voorzitter

Master of Science in de Farmaceutische Zorg

Image

Wout Vierbergen

Vicevoorzitter

Industriële Wetenschappen - Informatica

Image

Nathan Steyaert

Bestuurder Onderwijs

Master of Science in de Wiskunde

Image

Emma Moerman

Bestuurder Onderwijs

Opleiding onbekend

Image

Thomas Lips

Bestuurder Digitalisering

Master of Science in Computer Science Engineering

Image

Olivier De Bolster

Bestuurder Extern

Opleiding onbekend

Image

Serafina Van Geertruyen

Bestuurder Participatie

Master Taal- en Letterkunde

Image

Ruben Aleksandr

Coördinator

Opleiding onbekend

Beleidsverantwoordelijken

Beleidsverantwoordelijken zijn personen die, aangeduid door de Algemene Vergadering, een bepaald en duidelijk omschreven beleid voor de Gentse Studentenraad opvolgen. Beleidsmatig staan de beleidsverantwoordelijken het Dagelijks Bestuur bij, zonder dat zij de bijkomende verplichtingen van een bestuurslid op zich nemen. Ieder lid van de Algemene Vergadering dat zich voor een bepaald beleidsdomein wenst te engageren, kan zich hiervoor kandidaat stellen.

Image

Margot Gijsbrechts

Beleidsverantwoordelijke Duurzaamheid

Bachelor Politieke Wetenschappen

Image

Ella Van de Steen

Beleidsverantwoordelijke Studiekosten

Master in Political Science - EU Studies

Image

Nicky Vandeghinste

Beleidsverantwoordelijke Mentaal Welbevinden

Master of Science in Conflict and Development

Image

Sarah Van Acker

Beleidsverantwoordelijke Gender & Diversiteit

Master in de Economische Wetenschappen

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van o.m. het academisch personeel en de studenten. De vier studenten in de Raad van Bestuur worden om de twee jaar rechtstreeks verkozen door alle studenten. De Raad van Bestuur heeft volheid van bevoegdheid en bepaalt de missie en het strategisch beleid van de UGent. De Raad van Bestuur is ook bevoegd voor de begroting van de UGent.

Image

Stijn Adams

Raad van Bestuur

Master of Science in de psychologie - afstudeerrichting bedrijfspsychologie en personeelsbeleid

Image

Eline Vandewalle

Raad van Bestuur

Master in de Algemene Economie

Image

Faye Bonte

Raad van Bestuur

Master of Science in de Sociologie

Image

Koen Vanderschelden

Raad van Bestuur

Master in Industrial and Organizational Psychology

Sociale Raad

De Sociale Raad heeft tot taak het adviseren van de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege m.b.t. sociale aangelegenheden. Sociale voorzieningen voor studenten (homes, resto’s …) zijn hiervan de meest belangrijke component voor studenten en de Gentse Studentenraad. In de Sociale Raad zetelen naast de vier studenten uit de Raad van Bestuur, nog vier andere verkozen studentenvertegenwoordigers, de studentenbeheerder en een vertegenwoordiger van de vergadering der konventsvoorzitters.

Image

Alison Vandermeersch

Sociale Raad

Bachelor of Science in de handelswetenschappen (Ba)

Image

Louis Ampe

Sociale Raad

Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen (Ba)

Image

Sarah Van Acker

Sociale Raad

Master in de Economische Wetenschappen

Image

Maya Van de Velde

Sociale Raad

Master of Science in Business Engineering

Bestuurscollege

Het Bestuurscollege is, na de Raad van Bestuur, het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Het beschikt enkel over de bevoegdheden die de Raad van Bestuur haar heeft opgedragen. De bevoegdheden van het bestuurscollege zijn bijzonder ruim gaande van de goedkeuring van de aanstelling van lesgevers tot het goedkeuren van onderwijsinnovatieprojecten. In het bestuurscollege zetelt een student aangeduid door de studentengeleding in de Raad van Bestuur.

Image

Zoë Vandamme

Bestuurscollege

Master of Science in de Geneeskunde

Onderwijsraad

De Onderwijsraad is het universiteitsbrede orgaan dat aan de andere organen van de UGent (Raad van Bestuur, Bestuurscollege …) adviezen verstrekt inzake onderwijs. Deze adviezen bestrijken een waaier aan onderwerpen gaan van het OER tot onderwijskwaliteitszorg. In dit orgaan zetelen 8 studenten, die worden aangeduid door de Gentse Studentenraad.

Medewerkers