Stem nu op jouw studentenvertegenwoordigers!

Wie zijn we?

De Gentse Studentenraad bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. De Algemene Vergadering bestaat uit twintig stemgerechtigde leden (een vertegenwoordiger van elke facultaire studentenraad, de vier rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Raad van Bestuur, de vier rechtstreeks verkozen studentenvertegenwoordigers uit de Sociale Raad en de studentenvertegenwoordiger in het Bestuurscollege). De Algemene Vergadering duidt jaarlijks een Dagelijks Bestuur aan dat instaat voor de dagelijkse werking. Daarnaast kan de Algemene Vergadering beleidsverantwoordelijken aanstellen. De hele organisatie en werking van de Gentse Studentenraad wordt ondersteund door verschillende jobstudenten, zowel bij inhoudelijke als administratieve taken.

Het Dagelijks Bestuur staat tevens in voor de organisatie van de verschillende werkgroepen. In samenwerking met de medewerkers worden rond verschillende thema's en onderwerpen werkgroepen gepland. Zo zal bv. de bestuurder Onderwijs de Werkgroep Onderwijs organiseren en hier de dossiers omtrent onderwijs bespreken, bediscussiëren en voorbereiden. Hierin worden de bestuurders bijgestaan door een medewerker. Daarenboven worden ad hoc werkgroepen georganiseerd voor bepaalde zaken zoals de begroting, de statuten e.d.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur, onder leiding van een voorzitter, staat in voor de dagelijkse werking van de Gentse Studentenraad en voor de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering. In beginsel is er naast een voorzitter en een ondervoorzitter, een bestuurslid voor onderwijs, sociaal, extern en intern. Het Dagelijks Bestuur wordt bijgestaan door een coördinator en een team inhoudelijke en administratieve medewerkers.

Image
Maarten Buytaert
Voorzitter
Master Geneeskunde
Image
Thalita De Cuyper
Bestuurder Participatie
Bachelor in de Criminologische Wetenschappen
Image
Nathan Steyaert
Bestuurder Onderwijs
Master Wiskunde
Image
Emma Moerman
Bestuurder Onderwijs
Master Internationale Politiek
Image
Ben De Slagmulder
Bestuurder Onderwijs
Master Historische Taal- en Letterkunde
Image
Dorien Gysens
Coördinator
Master Bio-ingenieurswetenschappen Bos & Natuurbeheer
Image
Olivier De Bolster
Bestuurder Externe vertegenwoordiging
Master Internationale Politiek

Beleidsverantwoordelijken

Beleidsverantwoordelijken zijn personen die, aangeduid door de Algemene Vergadering, een bepaald en duidelijk omschreven beleid voor de Gentse Studentenraad opvolgen. Beleidsmatig staan de beleidsverantwoordelijken het Dagelijks Bestuur bij, zonder dat zij de bijkomende verplichtingen van een bestuurslid op zich nemen. Ieder lid van de Algemene Vergadering dat zich voor een bepaald beleidsdomein wenst te engageren, kan zich hiervoor kandidaat stellen.

Image
Rafael Garcia
Beleidsverantwoordelijke Gender & Diversiteit
Bachelor Taal- en Letterkunde
Image
Jarne Ghijsels
Beleidsverantwoordelijke Mentaal welbevinden
Bachelor Biomedische Wetenschappen
Image
Mathijs van Noort
Beleidsverantwoordelijke Statistiek
Master Wiskunde

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Het is samengesteld uit vertegenwoordigers van o.m. het academisch personeel en de studenten. De vier studenten in de Raad van Bestuur worden om de twee jaar rechtstreeks verkozen door alle studenten. De Raad van Bestuur heeft volheid van bevoegdheid en bepaalt de missie en het strategisch beleid van de UGent. De Raad van Bestuur is ook bevoegd voor de begroting van de UGent.

Image
Saïd Mabrouk
Raad van Bestuur
Master IEOR Industrial Engineering and Operations Research
Image
Jorn Van Polfliet
Raad van Bestuur
Voorbereidingsprogramma Toegepaste Economische Wetenschappen
Image
Sara Helsen
Raad van Bestuur
Master bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer
Image
Eva Van Reeth
Raad van Bestuur
Bachelor Biochemie en Biotechnologie

Sociale Raad

De Sociale Raad heeft tot taak het adviseren van de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege m.b.t. sociale aangelegenheden. Sociale voorzieningen voor studenten (homes, resto’s …) zijn hiervan de meest belangrijke component voor studenten en de Gentse Studentenraad. In de Sociale Raad zetelen naast de vier studenten uit de Raad van Bestuur, nog vier andere verkozen studentenvertegenwoordigers, de studentenbeheerder en een vertegenwoordiger van de vergadering der konventsvoorzitters.

Image
Olivier De Bolster
Sociale Raad
Master Internationale Politiek
Image
Aynur Kabak
Sociale Raad
Bachelor Psychologie
Image
Ina Van Maele
Sociale Raad
Bachelor Toegepaste Taalkunde: Frans-Duits
Image
Julien Marbaix
Sociale Raad
Master Informatica

Bestuurscollege

Het Bestuurscollege is, na de Raad van Bestuur, het hoogste bestuursorgaan van de UGent. Het beschikt enkel over de bevoegdheden die de Raad van Bestuur haar heeft opgedragen. De bevoegdheden van het bestuurscollege zijn bijzonder ruim gaande van de goedkeuring van de aanstelling van lesgevers tot het goedkeuren van onderwijsinnovatieprojecten. In het bestuurscollege zetelt een student aangeduid door de studentengeleding in de Raad van Bestuur.

Image
Selene Spruytte
Bestuurscollege
European master of science in photonics

Onderwijsraad

De Onderwijsraad is het universiteitsbrede orgaan dat aan de andere organen van de UGent (Raad van Bestuur, Bestuurscollege …) adviezen verstrekt inzake onderwijs. Deze adviezen bestrijken een waaier aan onderwerpen gaan van het OER tot onderwijskwaliteitszorg. In dit orgaan zetelen 8 studenten, die worden aangeduid door de Gentse Studentenraad.

Image
Jeffrey De Rycke
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Master Algemene Economie
Image
Cathérine Smets
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Educatieve Master in de Gedragswetenschappen
Image
Emma Moerman
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Master Internationale Politiek
Image
Saïd Mabrouk
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Master IEOR Industrial Engineering and Operations Research
Image
Nathan Steyaert
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Master Wiskunde
Image
Ben De Slagmulder
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Master Historische Taal- en Letterkunde
Image
Jarne Ghijsels
Onderwijsraadvertegenwoordiger
Bachelor Biomedische Wetenschappen
Image
Selene Spruytte
Onderwijsraadvertegenwoordiger
European master of science in photonics

Onderwijskwaliteitsbureau

Het Onderwijskwaliteitsbureau is het gespecialiseerde uitvoerende orgaan dat sinds 2015 instaat voor de opvolging van de kwaliteitszorg aan de UGent. Concreet houdt dit in dat het Onderwijskwaliteitsbureau:

  1. informatie over kwaliteitszorg systematisch verzamelt, analyseert en vertaalt in concrete acties voor opleidingen
  2. de taak overneemt van externe visitatiecommissies en vanuit een helikopterperspectief de kwaliteitscultuur in alle UGent-opleidingen monitort
  3. in de periode 2021-2023 een eenmalige screening zal uitvoeren van de opleidingsmonitors met als doel een helder beeld te bekomen van de aanwezige kwaliteitscultuur en de reële verbetercapaciteit in alle UGent-opleidingen;
  4. voor elke UGent-opleiding een borgingsbesluit zal uitspreken (positief, positief met cruciale aandachtspunten, negatief)
  5. in het kader van publieke verantwoording systematisch informatie publiceert over de onderwijskwaliteit van elke opleiding.

Medewerkers

Image
Arne Hendrickx
Medewerker Inhoudelijke Dossiers
Master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Image
Kirsten De Wever
Medewerker Inhoudelijke Dossiers
Master Conflict and Development Studies
Image
Tinus Sioen
Medewerker Inhoudelijke Dossiers
Master EU-Studies
Image
Ward Van Belle
Medewerker Participatie
Master Bio-ingenieurswetenschappen Cel- en Gentechnologie
Image
Laurence Menten
Medewerker Financiën
Master EU-Studies
Image
Sammy Delanghe
Medewerker ICT
Master Burgerlijk Ingenieur Computerwetenschappen
Image
Pauline Verhelst
Medewerker Onderwijs
Verkorte Educatieve Master in de Talen
Image
Celine Callewaert
Administratief Medewerker
Master Bio-Ingenieurswetenschappen Milieutechnologie
Image
Ann-Sophie Bracke
Medewerker Design & Communicatie
Bachelor Grafische en Digitale Media: Audiovisual Design