Nieuwsoverzicht


Reactie Vlaams Regeerakkoord 2019

Gepubliceerd op 02 oktober 2019 door Gentse Studentenraad

Maandag 30/09 is het regeerakkoord eindelijk uit de bus gekomen. Dit akkoord leidt tot veel discussie binnen de onderwijsinstellingen, bij de studenten en in het bijzonder ook bij de studentenraden. Een bepaald voorstel verdient volgens ons bijzondere aandacht:

“Studenten kunnen in principe niet langer starten in hun master zonder hun bacheloropleiding af te werken. In uitzonderlijke gevallen kan een student maximaal 30 studiepunten van de bachelor meenemen naar de master indien de instelling oordeelt dat de niet-verworven studiepunten de inhoudelijke volgtijdelijkheid niet belemmeren. De bachelorproef is hiervan uitgesloten.”

Wij vinden dit voorstel ronduit absurd. Met deze maatregel wenst men de flexibilisering in het hoger onderwijs te minimaliseren om hopelijk op die manier ook de studieduurverlenging terug te dringen. Een probleem dat uiteraard de nodige aandacht verdient. Het voorstel om dit probleem aan te pakken vinden we echter ongepast en ondoordacht.

We zijn ervan overtuigd dat de redenering die werd gemaakt té kort door de bocht is. De studieduurverlenging die men waarneemt is immers een resultaat van vele interfererende factoren gaande van de onderwijskwaliteit, (ontbrekende) investeringen in het onderwijs en zijn infrastructuur, (gebrekkige) begeleiding en aandacht voor de mentale gezondheid van studenten, de kloof tussen het hoger en secundair onderwijs, ... We zien deze maatregel dan ook niet als een duurzame oplossing, maar als een goedkoop lapmiddel en een gemiste kans om doeltreffende investeringen te maken.

Het gebrek aan publiek debat en inspraak van de betrokken partijen (zowel de studentenvertegewoordigers als de onderwijsinstellingen) is een inbreuk op onze democratie. We betreuren het gebrek aan visie en ambitie van de nieuwe Vlaamse regering; visie en ambitie die ons Vlaams hoger onderwijssysteem zonder twijfel verdient. We hopen dat deze beslissing wordt herzien en dat de discussie opnieuw wordt opengetrokken.

1 https://www.scribd.com/document/428260833/Regeerakkoord-Vlaamse-Regering-2019-2024


Reactie op tussentijdse toetsen Politieke en Sociale Wetenschappen

Gepubliceerd op 17 september 2019 door Gentse Studentenraad

De Gentse Studentenraad heeft steeds haar steun uitgesproken voor het project activerend leren van de UGent. Het voorstel van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen verdient echter geen applaus: de gekozen evaluatievorm - meerkeuze-examens tijdens het semester - is niet de ideale werkvorm om studenten echt te activeren. Als studentenraad hebben we steeds gepleit om op nuttige en verantwoorde wijze in te zetten op activerend onderwijs, iets waar we ons in dit geval vragen bij stellen.

Het lijkt ons dat de keuze voor een meerkeuze-examen overwegend vanuit praktisch oogpunt genomen is. De studentenaantallen laten immers niet toe om in zo’n korte tijdspanne een andere vorm van gequoteerde evaluaties te gebruiken. Een tussentijdse toets verhoogt echter, naast de werklast, vooral de prestatiedruk. Het is niet nodig om studenten meer te evalueren, wel om ze op de juiste manier te motiveren om met de leerstof bezig te zijn. Door te kiezen voor een meerkeuze-examen zal de beoogde doelstelling: de leerstof begrijpen, echter vervallen naar: goede resultaten halen. Om te kunnen leren is het ook noodzakelijk dat studenten de kans krijgen om voldoende feedback te ontvangen en begeleid te worden doorheen het leerproces. Of studenten die kans ook zullen krijgen bij vervroegde evaluaties is momenteel niet zeker: het geven van kwalitatieve feedback vraagt een grote tijdsinvestering van het personeel.

Er zijn betere vormen om studenten, ook in grote groepen, te activeren. Enkele voorbeelden daarvan brachten we zelf al in kaart en presenteerden we reeds aan de universiteit. Oefensessies en interactieve lessen kunnen veel meer bereiken dan dit voorstel. Studenten kunnen dan op eigen tempo de leerstof verwerken zonder geconfronteerd te worden met een verhoogde werklast, studiedruk en stress - een probleem waar steeds meer studenten mee te kampen hebben.

Als Gentse Studentenraad blijven we er daarom op aandringen om van activerend onderwijs een positief project te maken, in samenspraak met alle betrokken actoren en vertrekkende vanuit de visie van elke opleiding.

Ondertekend door de Gentse Studentenraad en de facultaire studentenraad StuRa.


Gentse Studentenraad zoekt medewerkers

Gepubliceerd op 29 augustus 2019 door Gentse Studentenraad

Op zoek naar een flexibele job met veel inhoud? De Gentse Studentenraad zoekt nog jobstudenten om hun gedreven team aan te vullen! Geïnteresseerd? Stuur snel je CV en motivatiebrief door naar info@gentsestudentenraad.be. Meer info in de vacatures hieronder:

Functieprofiel Medewerker Onderwijs
Functieprofiel Medewerker Participatie
Functieprofiel Medewerker Design/Communicatie
Functieprofiel Financieel/Administratief Medewerker


PERSBERICHT: Gentse Studentenraad vraagt om maatregelen mentaal welbevinden

Gepubliceerd op 21 augustus 2019 door Nicky Vandeghinste

De Gentse Studentenraad vraagt om toegankelijke hulp en meer bewustzijn als tegemoetkoming voor mentaal onwelzijn bij studenten. Eerder dit jaar bevroeg de Gentse Studentenraad meer dan 4000 studenten en daaruit bleken enkele zorgwekkende signalen. Rond deze bevraging werd een rapport (rapport enquête) geschreven. Daaruit blijkt onder andere dat bijna één op twintig studenten recent aan zelfmoord dacht. Nu gelijkaardige signalen worden gezien aan de KU Leuven willen wij mee aan de alarmbel trekken. Wij vragen van de overheid een inspanning, om enerzijds te zorgen dat studenten makkelijker hulp kunnen vinden in hun omgeving en anderzijds een diepgaander bewustzijn te creëren rond mentale gezondheid.

Ten eerste vragen wij dat studenten vlot terecht kunnen bij anonieme en betaalbare hulp. Studenten die niet willen dat hun ouders op de hoogte zijn kunnen geen beroep doen op een terugbetalingssysteem. Voor een grote groep studenten is het de mening van ouders die hen tegenhoudt om hulp te zoeken. Een anonieme student vertelt bijvoorbeeld: “Ik heb al enkele keren aan mijn ouders verteld dat ik hulp zou willen, maar ze denken dat mijn problemen niet serieus genoeg zijn.” Goedkope anonieme alternatieven zoals Awel en het JAC zijn momenteel amper gekend en verdienen meer bekendheid onder de studenten.

Ten tweede merken wij nog steeds nood aan bewustzijn rond mentale gezondheid in de maatschappij. Ouders, maar ook studenten missen bewustzijn. Studenten weten niet hoe ze elkaar moeten ondersteunen, ook al willen ze dit wel kunnen. Wanneer ze zich niet goed voelen gaan ze er niet steeds op een goede manier mee om. We willen dat iedere student de juiste tools en vaardigheden heeft om mentaal gezond te zijn.

De Gentse Studentenraad is enthousiast over de initiatieven die de UGent reeds heeft opgestart, maar wij hopen ook vanuit de overheid meer actie te zien. We vragen dan ook om het rapport en het standpunt in bijlage ter harte te nemen. Wie hierover verder contact opnemen met:

Nicky Vandeghinste (bij voorkeur)
Beleidsverantwoordelijke Mentaal Welbevinden 2018-2019
0487 33 71 89
mentaalwelbevinden@gentsestudentenraad.be

of met:
Gülsüm Gücenmez, Voorzitter Gentse Studentenraad
0468 46 30 29 of 09 264 70 88
voorzitter@gentsestudentenraad.be

Nieuwsberichten waarin ons rapport vermeld is geweest:

  • "Gentse Studentenraad wil maatregelen voor mentale gezondheid: bijna 1 op de 20 studenten dacht recent aan zelfmoord" - Het Laatste Nieuws
  • "Gentse Studentenraad vraagt maatregelen voor betere mentale gezondheid" - Het Nieuwsblad
  • "Gentse studentenraad wil meer aandacht voor mentale gezondheid van studenten" - Radio 2
  • "Gentse Studentenraad wil dat sessie bij psycholoog anoniem kan worden terugbetaald: "Ouders moeten niet alles weten" - VRT Nieuws
  • "Studentenraad UGent waarschuwt voor geestelijke gezondheid studenten" - Healthcare Exclusive.be
  • "Studentenraad UGent waarschuwt voor geestelijke gezondheid studenten" - De Specialist
  • "Gentse Studentenraad asks for better measures for mental health" - Reddit

Gentse Studentenraad zoekt Logistiek Coördinator

Gepubliceerd op 19 juli 2019 door Gentse Studentenraad

De Gentse Studentenraad zoekt volk! Naast nog enkele toffe open posities in ons dagelijks bestuur, zetten we ook onze vacature voor coördinator opnieuw open. Wil jij meewerken aan de logistieke en administratieve ondersteuning van Gentse Studentenraad? Wil je in een tof team terecht komen en werken in flexibele uren? Lees dan de onderstaande vacature en mail jouw CV en motivatiebrief door naar info@gentsestudentenraad.be voor 4 augustus. Wil je eerst nog meer informatie over deze functie, dan kan je mailen naar dit zelfde mailadres. Sollicitaties vinden plaats op 7, 8 of 9 augustus in Gent in het studentenhuis de Therminal. Sollicitatie via skype of een eventuele andere datum is mogelijk mits op voorhand aangevraagd. De mogelijkheden zullen daarbij worden nagegaan. Vergeet niet jouw beschikbare uren en data mee te sturen in in je mail. Op één van deze momenten zullen we trachten een gesprek vast te leggen waarop er dieper kan ingegaan worden op jouw kandidatuur. Ontdek de vacature!