Standpunten, Beleidsplan & Jaarverslag

Beleidsplan

Beleidsplan 2017-18


Onderwijs

Standpunt academische kalender

Naar aanleiding van de nota van de Werkgroep Academische Kalender d.d. 15 mei 2017 opgesteld in opdracht van de Onderwijsraad, heeft de Gentse Studentenraad in samenwerking met de facultaire studentenraden volgend standpunt opgesteld.

Het standpunt alternatieve academische kalender d.d. 13 december 2016 (gepresenteerd op de Onderwijsraad d.d. 13 februari 2017) blijft onverkort gelden. De bedoeling van dit standpunt is enerzijds beknopt de mening van de studenten weer te geven, in het bijzonder over de principes dewelke niet aan bod kwamen in de initiële nota en het daarbij horende standpunt. Anderzijds zal dit standpunt de opinie van de studentengeleding weergeven over de verschillende modellen

Standpunt educatieve master

Nadat de facultaire studentenraden van de faculteiten Letteren en Wijsbegeerte, Recht en Criminologie en Politieke en Sociale Wetenschappen zich uitspraken tegen de invoering van de educatieve masters vanaf academiejaar 2019-2020, werd de tekst aangenomen door deze studentenraden voorgelegd aan de algemene vergadering van de Gentse Studentenraad. Deze schaarde zich achter de tekst.


Sociaal

Standpunt Studentengeleding informele vraag project ‘WiFi overal’

Naar aanleiding van een informele vraag vanuit de commissie begroting werd er op 16 oktober aan zowel de studentengeleding in de Sociale Raad, alsook de Sociale Raad zelf en de Gentse Studentenraad advies gevraagd in verband met een overschrijving van een budget in de directie Studentenvoorzieningen (DSV) naar de directie ICT (DICT). Specifiek zou het gaan om een bedrag komende uit de extra inschrijvingsgelden dat normaal aan DSV wordt overgeschreven en dat het project ‘WiFi overal’ als nieuw bestemming zou krijgen. Het zou gaan over 1.500.000 euro, gespreid over drie jaar (500.000 euro per jaar).